УкраїнськаРусскийEnglish
15.08.2020
Методи оптимізації інформаційно-вимірювальних систем
Дисципліни
Текст по умолчанию

Методи оптимізації інформаційно-вимірювальних систем

Викладач: _____д.т.н., професор_Коробко Іван Васильович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Методи оптимізації інформаційно-вимірювальних систем

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _3,7__

Самостійна робота66__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-досконально володіння основами комп’ютерно-інтегрованих технологій при проектуванні, конструюванні та застосуванні приладів і систем вимірювання механічних величин;

- застосування сучасних інструментів комп’ютерного інжинірингу у приладобудуванні;

- аналізу поставленої проблеми з урахуванням наявних комп’ютерних технологій розв’язання задач;

- визначення коректного методу оптимізації вимірювальних приладів і систем для конкретної задачі;

-підготовка фахівців (конструкторів, метрологів, дослідників, науковців), які б досконально володіли основами інформаційних технологій при проектуванні, конструюванні і експлуатації приладів та систем вимірювання механічних величин;

- проведення процедури комп’ютерного дослідження згідно з алгоритмом;

- оцінювати метрологічні характеристики приладів та ефективності вимірювання;

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-          основних вимог до приладів реєстрації витрати та кількості ПЕР та води;

-          основних методів оптимізації вимірювальних систем та приладів;

-          методів та засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати рідин, газів та електричної енергії;

-          методів конструювання приладів та систем обліку енергетичних ресурсів та води;

-          основних принципів роботи та будову вузлів, механізмів і перетворювачів лічильників води, палива, тепла та газу;

-          методів метрологічної атестації та випробувань приладів і систем вимірювання витрати та кількості ПЕР та води;

-          інформаційних технологій в приладобудуванні;

-          сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій;

-          шляхів розвитку приладобудування у поєднанні з новими інформаційними технологіями

уміння: формулювати і розв’язувати задачі оптимізації, включаючи основні задачі нелінійної, стохастичної і багатокритеріальної оптимізації, володіти методиками проектування та конструювання приладів та систем вимірювання витрати і кількості ПЕР та води; розробляти структуру систем комерційного і технічного обліку ПЕР та води; оброблення результатів виміру і визначення їх достовірності; володіти інструментами інформаційних технологій при проектуванні вимірювальних приладів та систем; алгоритмізацією підходів до вирішення типових задач проектування, технологіями обробки і аналізу результатів вимірювань та передачі їх на відстань, складати та користуватися алгоритмами оптимізації за різними методами.

досвід: слід пов’язувати зазначені знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід передбачає прийняття оптимальних рішень, зокрема, конструктивних і схемних, використовуючи сучасні інструменти комп’ютерного інжинірингу.

. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Гришанова І.А., Коробко І.В. Системи CAD/СAE ANSYS FLUENT. Навч. посібник.-К.:ДІЯ ЛТД.2012.-208 с.
 2. Нефьодов Ю.М., Балицька Т.Ю. Методи оптимізації в прикладах і задачах: Навч. посібник. К.:Кондор, 2011. – 324с.
 3. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи теорії і методів оптимізації: Навчальний посібник,    - Черкаси, Брама-Україна. 2005. – 608с.
 4. Абрамов Л. М., Капустин В. Ф. Математическое программирова- ние. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981.
 5. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. -М.: Высшая школа, 1986.
 6. Алексеев В. М., Галеев Э. М., Тихомиров В. М. Сборник задач по оптимизации. – М.: Наука, 1984.
 7. Аоки М. Введение в методы оптимизации. - М.: Мир, 1977.
 8. Базара М., Шетти К. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы. – М.: Мир, 1982.
 9. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. – М.: Радио и связь,1988.
 10. Банди  Б.  Основы  линейного программирования.  – М.:  Радио и связь, 1989.
 11. Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа. – М.: Радио и связь, 1987.
 12. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1980.
 13. Габасов Р., Кириллова Ф. М. Методы оптимизации. – Минск: Изд- во БГУ, 1981.
 14. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – М.: Мир, 1985.
 15. Деордица Ю. С., Нефёдов Ю. М. Исследование операций в планировании и управлении. – Киев: Вища шк., 1991.
 16. Дэннис Дж., Шнабель Р. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных уравнений. – М.: Мир, 1988.
 17. Евтушенко Ю.Г. Методы решения экстремальных задач и их применение в системах оптимизации. – М.: Наука, 1982.
 18. Зайченко Ю. П. Исследование операций. – К.: Вища шк., 1988.
 19. Зуховицкий С. И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программирование. – М.: Наука, 1964.
 20. Карманов В.Г. Математическое программирование. – М.: Наука, 1975.
 21. Ляшенко И. Н. и др. Линейное и нелинейное программирование.– Киев: Вища шк., 1975.
 22. Мину М. Математическое программирование. Теория и алгорит- мы. -М.: Наука, 1990.
 23. Моисеев Н. Н., Иванилов Ю. П., Столярова Е. М. Методы опти- мизации. – М.: Наука, 1978.
 24. Мухачева Э. А., Рубинштейн Г. Ш. Математическое программи- рование. – Новосибирск: Наука, 1987.
 25. Нефёдов Ю. М. Методы оптимизации: Учеб. пос. – Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2004.
 26. Нефёдов Ю. М., Таращанский М. Т. Сборник примеров и задач по математическому программированию: Учеб. пос. – Луганск: Изд. ВНУ им. В. Даля, 2002.
 27. Пшеничный Б. И., Данилин Ю. М. Численные методы в экстре мальных задачах. – М.: Наука, 1975.
 28. Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию. – М.: Наука , 1983.
 29. Реклейтис Г., Рейвиндран А.; Рэгсдел К. Оптимизация в технике. Т. 1 и 2, в 2-х т. – М.: Мир, 1986.
 30. Сборник задач по математике для втузов. Методы оптимизации. Уравнения в частных производных. Интегральные уравнения / Под ред. А.В. Ефимова. – М.: Наука, 1990.
 31. Сергиенко И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. – Киев: Наук. думка, 1985.
 32. Сухарев А. Г., Тимохов А. В., Федоров В. В. Курс методов оптими- зации. – М.: Наука, 1986.
 33. Фиакко А., Мак-Кормик Г. Нелинейное программирование. Ме- тоды последовательной безусловной минимизации. – М.: Мир, 1972.
 34. Химмельблау  Д.  Прикладное  нелинейное  программирование.  – М.: Мир, 1975.
 35. Численные методы условной оптимизации / Под ред. Ф. Гилла, У; Мюррея. – М.: Мир, 1977.
 36. Бобровников Г.Н.,Камышев Л.А. Теория и расчет турбинных расходомеров.- М.: Из-во стандартов,1978.-128 с.
 37. Бошняк Л.Л.Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л.: Машиностроение,1974. – 448 с.
 38. Киясбейли А.Ш., Лифшиц А.М. Счетчики и расходомеры жидкости с овальными шестернями.-М.:Машиностроение,1983. – 144 с.
 39. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – М.:Машиностроение.,1989. - 701с.
 40. Гришанова І.А., Коробко І.В. Системи CAD/СAE ANSYS FLUENT. Навч.посібник.-К.:ДІЯ ЛТД.2012.-208 с.
 41. Монахов В.И. Измерение расхода и количества жидкости и пара.   –Л.:Государственное энергетическое издательство, 1962. - 128с.
 42. Павловский А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей,газа и пара.–М.:Из-во стандартов, 1967. – 416 с.
 43. Таратута Р.Н., Арутюнов Л.А., Цабкевич Э.Р. Лопастные счетчики. - М.: Машинострение, 1974. - 144с.
 44. Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии.(Методы и приборы) / Под ред. В.С.Кахановича.-М.:Энергия,1980. – 232 с.
 45. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.1,-СПб.:Политехника, 2002. - 409с.
 46. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.2,-СПб.:Политехника, 2004. - 412с.
 47. Патрашев А.Н.,  Кивако Л.А., Гожий С.И. Прикладная гидромеханика.- М.: Воениздат, 1970.- 688с.
 48. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -Л.: Машиностроение, 1976.- 504с.
 49. Чугаев Р.Р. Гидравлика.-Л.: Энергоиздат, 1982.- 672с.
 50. Рабинович Е.З. Гидравлика..- М.: Госиздатфизмат, 1961.- 408с.
 51. Алієв Т. М., Тер-Хачатуров А.А. Вимірювальна техніка: Навчальний посібник для техн. вузів. -  М.: Высш. шк.,1991.
 52. Кузьмичев Д. А.,  Радкевич И. А., Смирнов А. Д. Автоматизація експериментальних досліджень. -  М.: Наука, 1983.
 53. Хазанов Б. И. Інтерфейси вимірювальних систем. -  М.: Енергія, 1979.
 54. Цапенко М. П. Вимірювальні інформаційні системи: Структури й алгоритми, системотехнічне проектування. -  М.: Энергоатомиздат,1985
 55. Клір. Дж. Системология. - М.: Радіо й связь, 1990.
 56. Данилевський Ю. Г., Пєтухов И. А., Шибанов В. С. Інформаційна технологія в промисловості. — Л-д: Машинобудування, 1988.
 57. Темників Ф. Е., Афонин Б. А., Дмитрієв В. И. Теоретичні основи інформаційної техніки. — М.: Енергія, 1979.
 58. Рудзит Л.А. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. М.: "Машиностроение", 1991.
 59. Основы САПР(CAD/CAM/CAE). – СПб.:Питер, 2004. -560 с.
 60. Каpатигін С. Бази даних: найпростіші  засоби  опрацювання  інформації; системи управління базами даних, М., ABF, 2005. – 330с.
 61. Багриновський К.А. Нові інформаційні технології, М., ЭКО, 2006. – 441с.

44.    Тупиченков А.А., Абдурашитов С.А., Мануков Э.С. Счетчики жидкости. –М.: Издательство стандартов, 1980. – 152 с.

63.  Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгорит­мы: построение и анализ. - М.:МЦНМО, 2001. -960 с

64.   Зайченко Ю.П. Исследование операций.-3-еизд. испр. и доп.-К.: Вища школа, 1988. -120 с

 1. Пpагеp Э., Шимек Б., Дмитpиев В.П. Цифровая техника в связи / Под pед. В.В.Маpкова. - М.: Pадио и связь; Пpага, SNTL,1981. - 280 с., ил.

66. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Академія, 2001. — 646 с.

67. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

68. Сокольницев Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. — М.: Наука, 1979. — 464 с.

69. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.

70.  Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с.

71. Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика», 1997 р.

72. Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю. «Нові информаційні технології», М.: “ЭКО”, 1996 р.

73. Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.

74. Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”, К.: “Лотус”, 1995 р.

75. Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Інформаційні технології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р.

Допоміжна

 1. Гольцман В.А. Приборы контроля и средства автоматизации тепловых процессов: Уч.пос.-М.:Высш.школа,1980. – 255 с.
 2. Загавура Ф.Я., Безвесільна О.М. Витратометрія–К.:Либідь,1996. – 184 с.
 3. Измерения в промышленности: Справ.изд. в 3-х кн. Пер. с нем. / Под ред. Профоса. - М.:Металургия,1990.
 4. Каханович В.С. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. - М.: Энергия,1970. – 168 с.
 5. Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процесов. - М.: Энергия,1976. – 120 с.
 6. Мурин Г.А. Теплотехнические измерения: Уч.пособие для техникумов.–М.:Энергия,1979. – 424 с.
 7. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Уч. для вузов.– М.: Энергия,1978. - 704с.
 8. Комплексна Державна програма енергозбереження України. - К.,1996.

84. Технология системного моделирования Под общей ред. Ємельянова и др. - М.: Машиностроение, Берлин Техник, 1988.

85. Бериев И.Г. Принципи структурного і алгоритмічного проекту­вання бортових автоматизованих систем: Учеб. пособие. - М.: МАИ, 1989.

86.  Информационные технологии в испытаниях сложных объектов/Под ред. В.М. Египко. - Киев: Наукова думка, 1990.

87. Ачасова СМ. Вычисление на нейронных сетях. - Программирование, № 7. Тематический выпуск "Параллельное программирование".- М.: Наука, 1991.

 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Поиск
Статистика
Пользователи : 3714
Статьи : 237
Просмотры материалов : 914923
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь