УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 02 липня 2020

Комп’ютерне моделювання

 

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

Комп’ютерне моделювання -1

1. 1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

 

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

Комп’ютерне моделювання -1 ”

Форма навчання

денна

 

напряму 15 Автоматизація та приладобудування_______

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

 

Спеціальності:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

Фундаментальної підготовки

світня програма інформаційні технології та вимірювальні системи  в приладобудуванні

Індивідуальне завдання

реферат

(вид)

Рік підготовки 2

Семестр 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

120 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

36год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

66год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

 

Комп’ютерне моделювання -2

2.2. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

спеціальності

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

Комп’ютерне моделювання -2 ”

Форма навчання

денна

 

напряму 15 Автоматизація та приладобудування_________

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

 

Спеціалізації: інформаційні технології та вимірювальні системи  точної        механіки.

 

Індивідуальне завдання

реферат

(вид)

Рік підготовки 2

Семестр 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

120 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

66год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

10год.

Вид та форма семестрового контролю

екзамен

 

prof. Geraimchuk M.D.

Computer simulation -1

1.1. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

 

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer Modeling

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

Specialties:

152 Metrology and Information and Measurement Technology

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specializations: Information Technologies and Precision Mechanics Measuring Systems

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 3

Education level

bachelor

Total hours

120 years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

36 hours

including for the execution of an individual task

66 years

Type and form of semester control

test

 

 

 

 

 

2. Computer simulation -2

2.2. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Specialties

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer Modeling -2

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

Specialties:

152 Metrology and Information and Measurement Technology

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specializations: Information Technologies and Precision Mechanics Measuring Systems

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 4

Education level

bachelor

Total hours

120 years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

36 hours

including for the execution of an individual task

10 years

Type and form of semester control

exement

 

 

 

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Открытия приходят лишь к тем, кто подготовлен к их пониманию. (Луи Пастер)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3591
Зміст : 238
Переглянути хіти змісту : 795065
Останні статті