УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 02 липня 2020

Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович____

Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-1

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма: __Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _36_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-2

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-2

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма: __Інформаційно-вимірювальні системи та технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __4_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _36_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _2,66666666666667__

Самостійна робота48__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Анотація дисципліни Метрологія

Вступ. Програму навчальної дисципліни «Метрологія» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) 6.051003 Приладобудування.

Навчальна дисципліна належить до циклу «Дисципліни професійної та практичної підготовки»

Предметом навчальної дисципліни є

- метрологічні основи та конкретні методи формування вимог до точності виготовлення та встановлення функціональних зв’язків між окремими частинами засобу вимірювання;

- вивчення метрологічних характеристик приладів, методів обчислення похибок та шляхів підвищення інформаційної здатності засобів вимірювання;

- основи забезпечення єдності системи вимірювань, метрологічного забезпечення виробництва;

- структура метрологічної служби, основні її структурні елементи та задачі.

Навчальна дисципліна базується на попередньо вивчених курсах, а саме :

Математика: математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика, теорія множин, програмування, математичне моделювання, алгоритмізація.

Фізика: механіка, коливання та хвилі, гази, електромагнітні явища, геометрична оптика та інтерференція світла, лінійне розширення тіл при нагріванні.

Теорія механізмів: передачі, тертя, статичні і динамічні характеристики механізмів.

Деталі приладів: з’єднання, передачі, характеристики міцність, граничні навантаження.

Нарисна геометрія та приладобудівне креслення: єдина система конструкторської документації.

Опір матеріалів: основи теорії напруженого та деформованого станів, динамічні характеристики та параметри стійкості балок, стержнів, оболонок різних форм.

Матеріалознавство: конструкційні матеріали, їх властивості, залежність характеристик міцності від умов застосування.

При викладенні вищезазначених розділів загальнотехнічних дисциплін слід пов’язувати розглянуті питання з вимогами до елементів приладів, системно підходити до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід у викладання передбачає прийняття оптимальних рішень при визначенні потрібних властивостей матеріалів, які застосовуються, конструктивних і схемних рішень, прийняття раціональних уніфікованих рішень.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- застосування єдиної міжнародної системи одиниць вимірювань;

- визначення метрологічних характеристик приладів і вимірювальних систем і методів їх розрахунків;

- визначення похибок засобів вимірювання, методів їх обчислень та шляхів зменшення;

- обробки результатів вимірювань та виявлення похибок;

- проведення метрологічної атестації засобів вимірювання;

- аналізу метрологічного забезпечення виробництва.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

- теорії технічних вимірювань;

- особливостей побудови засобів вимірювання та їх метрологічних характеристик;

- основних форм перетворення вимірювальних сигналів;

- похибок засобів вимірювання, їх причин та методів зменшення похибок;

- методів обчислення похибок;

- теорії вимірювань;

- метрологічної атестації засобів вимірювання;

- метрологічного забезпечення виробництва.

 

уміння:

забезпечувати метрологічне супроводження технологічних процесів виробництва приладів та їх елементів; застосовувати методики проведення вимірювань та досліджень параметрів виробів; проводити дослідження і вимірювання параметрів виробів; володіти методологією вибору засобів вимірювань і обробки результатів.

досвід:

слід пов’язувати зазначені знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід передбачає прийняття оптимальних рішень, зокрема, конструктивних і схемних, на основі аналізу метрологічних характеристик при створенні сучасних засобів вимірювання.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3591
Зміст : 238
Переглянути хіти змісту : 795016
Останні статті