УкраїнськаРусскийEnglish
Середа, 18 липня 2018

Теорія та проектування засобів вимірювання -1.

Основи теорії вимірювальних приладів

 

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,83333333333333__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Анотація дисципліни

Теорія та проектування вимірювальних приладів Роль і значення дисципліни "проектування вимірювальних при¬ладів" ґрунтується на тих задачах, які поставлені при підготов¬ці студентів як проектувальників та конструкторів приладів точ¬ної механіки. В першу чергу це одержання студентами знань в цій області, набуття навиків проектування та уміння використання їх на практиці.

Особливістю приладів точної механіки є те, що вони насичені електричними, електронними, пневматичними та гідравлічними пе¬ретворювачами, знання яких повинно бути для студентів обов’язковим та грунтовним. Великого значення набуває підготовка студентів як технологів по виготовленню деталей та вузлів приладів.

Ця дисципліна є загально-інженерною дисципліною в структур¬но-логічній схемі з спеціальності. Вона базується на таких ос¬новних дисциплінах (перелік їх можна і збільшити):

1. Теоретична механіка - основи теорії коливань; приведення сил та моментів.

2. Прикладна механіка - теорія пружності; визначення момен¬тів інерції та їх приведення; теорія передач.

3. Теорія автоматичного управління - типові ланки; переда¬точні функції; слідкуючі системи; критерії стійкості.

4. Деталі та механізми приладів - пружні елементи; переда¬точні механізми; амортизатори; демпфери.

5. Перетворюючі пристрої приладів - електричні параметрич¬ні та генераторні; пневматичні, гідравлічні.

6. Теорія точності, надійності і основи метрології - методи розрахунку точності; синтез надійності; метрологічні показники; еталонна база.

7. Основи теорії вимірювальних приладів - загальні методи розрахунку характеристик та похибок засобів вимірювань.

 
Годинник
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 1040
Зміст : 221
Переглянути хіти змісту : 337182
Останні статті