УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 02 липня 2020

Теорія та проектування вимірювальних приладів

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович____

Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _5,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _5,16666666666667__

Самостійна робота93__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання КР

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  _____год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

Анотація дисципліни

Теорія та проектування вимірювальних приладів Роль і значення дисципліни "проектування вимірювальних при¬ладів" ґрунтується на тих задачах, які поставлені при підготов¬ці студентів як проектувальників та конструкторів приладів точ¬ної механіки. В першу чергу це одержання студентами знань в цій області, набуття навиків проектування та уміння використання їх на практиці.

Особливістю приладів точної механіки є те, що вони насичені електричними, електронними, пневматичними та гідравлічними пе¬ретворювачами, знання яких повинно бути для студентів обов’язковим та грунтовним. Великого значення набуває підготовка студентів як технологів по виготовленню деталей та вузлів приладів.

Ця дисципліна є загально-інженерною дисципліною в структур¬но-логічній схемі з спеціальності. Вона базується на таких ос¬новних дисциплінах (перелік їх можна і збільшити):

1. Теоретична механіка - основи теорії коливань; приведення сил та моментів.

2. Прикладна механіка - теорія пружності; визначення момен¬тів інерції та їх приведення; теорія передач.

3. Теорія автоматичного управління - типові ланки; переда¬точні функції; слідкуючі системи; критерії стійкості.

4. Деталі та механізми приладів - пружні елементи; переда¬точні механізми; амортизатори; демпфери.

5. Перетворюючі пристрої приладів - електричні параметрич¬ні та генераторні; пневматичні, гідравлічні.

6. Теорія точності, надійності і основи метрології - методи розрахунку точності; синтез надійності; метрологічні показники; еталонна база.

7. Основи теорії вимірювальних приладів - загальні методи розрахунку характеристик та похибок засобів вимірювань.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3591
Зміст : 238
Переглянути хіти змісту : 795065
Останні статті