УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 15 жовтня 2019

Прилади вимірювання та контролю

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Литвиненко Павло Леонідович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_18 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Прилади вимірювання та контролю

Форма навчання _денна_

Напрям підготовки__6.051003 Приладобудування_

Кількість кредитів  ECTS – _5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.2. Дисципліни вільного вибору студентів  Професійна складова)

Програма професійного спрямування __Інформаційні технології в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _5,33333333333333__

Самостійна робота96__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-      проводити аналітичний огляд, класифікацію та вибір приладів вимірювання та контролю;

-      виконувати необхідні проектні та конструкторські розрахунки;

-      використовувати отримані знання для вирішення відповідних практичних завдань.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-     основні питання з принципів побудови приладів вимірювання та контролю, особливості проектування та конструктивного виконання їх основних вузлів та систем;

вміти :

-     виконувати аналітичний огляд, класифікацію та вибір приладів вимірювання та контролю, проводити їх функціональний та структурний аналіз, виконувати необхідні проектні та конструкторські розрахунки.

Основна література

1. Воронцов Л. Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении /  Воронцов Л. Н., Корндорф С.Ф. – М. : Машиностроение, 1988. – 290 с. – ISBN 5-217-00005-8.

2.  Теория и проектирование контрольных автоматов / [Воронцов Л. Н. и др.]. – М. : Высш. шк., 1980. – 560 с.

3. Координатные измерительные машины и их применение / [Гапшис В.-А. А. и др.].  – М. :  Машиностроение, 1988. – 328 с. – ISBN 5-217-00003-1.

4. Бурдаков С. Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов / Бурдаков С. Ф., Дьяченко В. А., Тимофеев А. Н. – М. :  Высш. шк., 1986. – 264 с. – ISBN 5-1617332-А.

5. Ямпольський Л. С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулів ГВС / Ямпольський Л. С., Поліщук М. М., Ткач М. М. – К. : Вища шк., 1992. – 421 с.

 

Додаткова література

6. Кун С., Госселин К. Структурный синтез параллельных механизмов./ Кун С., Госселин К. ; пер. с англ. Л. В. Рыбак, А. В. Чичварина. – ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 275 с.

7. Зенкевич, С.Л. Основы управления манипуляционными роботами / С.Л.Зенкевич, А.С.Ющенко. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 480 с.

8. Бабак В. П. Автоматизованные системы неразрушающего контроля на базе микропроцессоров и микро-ЭВМ / Бабак В. П. – К. : УМКВО, 1988. – 71 c.

9. Робототехника и гибкие автоматизированные производства / Под ред. И. М. Макарова. – М.:  Высш. шк., 1986. Кн. І. – 356 с.

10. Вальков В. М. Контроль в ГАЛ / Вальков В. М. – Л. :  Машиностроение, 1986. – 232 с.

11. Робототехніка / Костюк В. І., Спину Г.О., Ямпольский Л. С., Ткач М. М. – К. : Вища шк., 1994. – 447 с.

12. Трехмерный контроль / Метрологический Центр Измерительных Приборов и Инструментов «Мастер-Сервис». – Режим доступа:  http://www.metrologi.ru/production/control

 
Годинник
Цитата
Каждая положительная ценность имеет свою стоимость в отрицательном выражении... Гений Эйнштейна ведет к Хиросиме. (Пабло Пикассо)

Пошук
Статистика
Користувачі : 2455
Зміст : 237
Переглянути хіти змісту : 570686
Останні статті