УкраїнськаРусскийEnglish
Середа, 12 серпня 2020

Комп'ютерне дослідження засобів та об'єктів вимірювання

Викладач: _____д.т.н., професор_Киричук Юрій Володимирович___

Комп’ютерне дослідження засобів та об’єктів вимірювання-1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Комп’ютерне дослідження засобів та об’єктів вимірювання-1

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _6,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійної та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _6,8__

Самостійна робота123__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Комп’ютерне дослідження засобів та об’єктів вимірювання-2 Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Комп’ютерне дослідження засобів та об’єктів вимірювання-2 Курсова робота

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка_

Кількість кредитів  ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійної та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Інформаційно-вимірювальні системи та технології точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання КР

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  _____год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета навчальної дисципліни.

Метою вивчення курсу є отримання студентами теоретичних і практичних знань з питань розрахунку кінематики механізмів 3-х мірних механізмів їх силового аналізу у середовищі COSMOS-Motion for Solid Works 2014.

Основними задачами вивчення дисципліни є набуття студентами уміння і навичок моделювати і досліджувати роботу механізму до/чи замість створення моделі-прототипу і проведення стендових випробувань застосовуючи необхідний програмний апарат (COSMOS-Motion) і обчислювальну техніку.

Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 

Знати:

- програмне середовище COSMOS-Motion for SolidWorks 2011;

- знати методику досліджування роботи тривимірної моделі деталі та механізму;

- уміти вирішувати задачі проектування елементів приладів.

Вміти:

-         обчислювати кінематику механізму при дії різних зовнішніх факторів (сили, тиску, температури та інш.);

-         проводити оптимізацію механізму по кільком параметрам;

Досвід: використання методів моделювання та аналізу роботи механізмів приладів в програмному середовищі CosmosMotion for SolidWorks.

Рекомендована література

1. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных элементов. -М. ДМК Пресс. 2004.-432 с.

2. Городецкий А.С., И.Д. Евзеров. Компьютерные модели конструкций - К.: издательство «Факт», 2005. -344 с.

3. Алямовский А.А. SolidWorks 2007-2008 компьютерное моделирование в инженерной практике/ -СПб. ПХВ-Петербург. 2008.-1040 с.

4. Алямовский А.А., Собачкин А.А., Одинцов Е.В., Харитонович А.И., Пономарев Н.Б. Компьютерное моделирование в инженерной практике. –СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-800 с.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 3711
Зміст : 237
Переглянути хіти змісту : 912791
Останні статті