УкраїнськаРусскийEnglish
17.05.2021
Додатковий курс фізики
Текст по умолчанию

Додатковий курс фізики

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Додатковий курс фізики

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичнгої  підготовки)

овсітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _3,7__

Самостійна робота___66__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_3

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- використовувати основне рівняння гідростатики при вирішенні питань, пов’язаних з експлуатацією рідинних засобів вимірювання тиску;

- використовувати закон Паскаля при експлуатації вантажнопоршневих манометрів;

- використовувати закон Архімеда при покращенні засобів вимірювання кількості рідини в ємності;

- використовувати закон сполучених ємностей при експлуатації рідинних манометрів з видимим рівнем;

- використовувати окремі положення гідродинаміки (рівняння Бернуллі, характеристичне число Рейнольдса) при визначенні параметрів потоку рідини;

- приймати участь в розробці засобів вимірювання витрат рідини з використанням звужуючих пристроїв, твердих нерухомих тіл;

- визначати та аналізувати механічні напруження та деформації малогабаритних пружних конструкцій при різних видах навантажень;

- визначати та аналізувати параметри стійкості стрижнів у межах пружності при стисненні;

- визначати та аналізувати параметри коливань малогабаритних пружних конструкцій.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

-         основного рівняння гідростатики;

-         законів Паскаля і Архімеда;

-         законів сполучених ємностей;

-         режимів течії рідини;

-         метрологічних аспектів процесу звуження потоку рідини;

-         характеристичного числа Рейнольдса;

-         метрологічних аспектів процесу взаємодії потоку рідини і твердого тіла;

-         рівняння Бернуллі;

-         закона Гука;

-         основ визначення напружень та деформацій в стрижнях при розтягуванні та стисненні;

-         основ визначення напружень та деформацій в стрижнях при зсуванні / та крученні;

-         основ визначення напружень та деформацій в балках при згині;

-         основ визначення стійкості стрижнів в межах пружності при стиснені;

-         основ визначення параметрів пружних коливань.

Вміння:

-         практично використовувати основне рівняння гідростатики;

-         практично використовувати закони Паскаля та Архімеда;

-         практично використовувати закони сполучених ємностей;

-         аналізувати потік рідини з точки зору режимів течії;

-         практично використовувати основні положення рівняння Бернуллі;

-         використовувати закон Гука для визначення напружень та деформацій стрижневих пружних конструкцій при розтягуванні та стиснені;

-         визначити нормальні та дотичні механічні напруження при розтягуванні, стисненні, зсуву, крученні та згинанні пружних стрижнів та балок;

-         визначати деформації пружних стрижнів при розтягуванні, стиснені, зсуву, крученні та згинанні;

-         використовувати теорему Кастільяно;

-         визначити параметри стрижнів з метою забезпечення необхідної стійкості при їх стисненні;

-         визначати залежність між конструктивними параметрами пружних конструкцій та параметрами їх пружних коливань.

Досвід:

-         використання основного рівняння гідростатики при вирішенні задач гідростатики;

-         використання закону Паскаля при аналізі принципових схем і конструкцій приладів з не ущільненим поршнем;

-         використання закону Архімеда при аналізі принципових схем поплавкових рівнемірів;

-         використання законів сполучених ємностей при визначенні основних параметрів рідинних засобів вимірювання тиску;

-         аналітичного визначення параметрів потоку рідини;

-         використання характеристичного числа Рейнольдса;

-         використання рівняння Бернуллі при аналізі енергетичного стану потоку рідини;

-         практичного використання закону Гука;

-         аналітичного визначення напружень і деформацій стрижнів при їх розтягуванні, стиснені, зсуву та крученню;

-         аналітичного визначення напружень і деформацій в балках при дії сил та згинаючих моментів;

-         побудови епюр сил, згинаючих та крутних моментів, розподільного навантаження;

-         визначення геометричних характеристик плоских поперечних перетинів стрижнів та балок;

-         практичного використання теореми Костільяно;

-         аналітичного визначення параметрів пружних коливань.

Рекомендована література

  1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. Підручник. – К.: Вища школа, 21002. – 277с.
  2. Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський; За ред. Г.С. Писаренко. 2-е вид. – К.: Вища школа, 2004. – 655с.
  3. Преображенский В.П. Технологические измерения и приборы: Учебник для вузов по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов». – 3е изд. – М. “Энергия”, 1978. – 704с.
  4. Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика: Учебник для вузов. – Киев Висшая школа, 1979. – 336с.
  5. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. М.: Физматиздат, 1960. – 380с.
  6. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. – Чинний від 26.07.1994.- К.: Держстандарт України, 1994. – 61с.
  7. ДСТУ 3651.1-97 – Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.
  8. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник 4е изд. – Л.: Машиносроение, 1989. – 700 с.
  9. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. Учебное Пособие для вузов. М.: “Наука”, 1977. – 335 с.
  10. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М.: «Наука», 1967. – 444с.
Скачать:
ФайлОписание
Скачать этот файл (РСО Дод курс фіз крединтний модуль 152 2017.pdf)РСО Дод курс фіз крединтний модуль  
 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще. (Альберт Эйнштейн)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4131
Статьи : 251
Просмотры материалов : 1325333
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь