УкраїнськаРусскийEnglish
Неділя, 17 жовтня 2021
Комп'ютерне моделювання процесів та систем

Комп’ютерне моделювання процесів та систем

 

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

3.1.Комп’ютерне моделювання процесів та систем -1

3.1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

 

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

Комп’ютерне моделювання процесів та систем -1”

Форма навчання

денна

напряму 15 Автоматизація та приладобудування__________

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

3.5

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

за освітньою програмою:     «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів в приладобудуванні_______

Індивідуальне завдання

реферат

 

Рік підготовки 2

Семестр 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

105 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

51год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

66год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

(екзамен / . залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

4.2.Комп’ютерне моделювання процесів та систем -2

4.2. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

.

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

«Комп’ютерне моделювання процесів та систем -2»

Форма навчання

денна

 

напряму 15 Автоматизація та приладобудування_____

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»_______

Індивідуальне завдання

реферат

(вид)

Рік підготовки 2

Семестр 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

135 год.

Лекції 18 год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

81год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

10год.

Вид та форма семестрового контролю

екзамен

 

 

prof. Geraimchuk M.D.

3.1.Computer simulation of processes and systems -1

3.1. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Specialties

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer simulation of processes and systems -1

 

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -3,5

The status of the credit module

normative

specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specialization "Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices" _______,

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 3

Education level

bachelor

Total hours

105 years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

51hours

including for the execution of an individual task

66 years

Type and form of semester control

test

 

Computer simulation of processes and systems -2

4.2. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Specialties

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer simulation of processes and systems -2

 

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specialization "Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices" _______,

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 4

Education level

bachelor

Total hours

135years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

81 hours

including for the execution of an individual task

10 years

Type and form of semester control

exement

 

 

 

 

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Реально то, что может быть измерено. (Макс Планк)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4355
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 1567075
Останні статті