УкраїнськаРусскийEnglish
Monday, 08 March 2021
Кафедра Приладобудування


Кодекс честі. загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що навчаються і працюють в університеті.
There are no translations available.

Кодекс честі 
Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут»

Ухвалений Конференцією трудового колективу 
НТУУ «КПІ» 09 квітня 2015 року

 • 1. Загальні положення
  • 1.1. Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – Кодекс) встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що навчаються і працюють в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності.
  • 1.2. Університет прагне створити середовище, яке сприяє навчанню і роботі, прагненню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку студентів і працівників, підтримці особливої університетської культури взаємовідносин. Кожен член університетської спільноти, дотримуючись норм даного Кодексу, робить свій внесок у розвиток всього університету, зміцнення його іміджу і ділової репутації.
  • 1.3. Кодекс є переліком настанов та цінностей, дотримання яких представниками спільноти НТУУ «КПІ» є необхідним як на території університетського кампусу, так і поза ним.
  • 1.4. Загальними моральними принципами, якими мають керуватися члени університетської громади є:
   • 1.4.1. Принцип законності. У своїй діяльності члени університетської громади суворо дотримуються приписів законів, а також стимулюють до цього інших.
   • 1.4.2. Принцип взаємної довіри. Атмосфера довіри заохочує вільний обмін ідеями та інформацією в університетському середовищі, сприяє співпраці та вільному продукуванню нових ідей, позбавляє остраху, що результати діяльності можуть вкрасти, кар'єру спаплюжити, а репутацію підірвати.
   • 1.4.3. Принцип чесності та порядності. У своїй навчальній та викладацькій діяльності, у наукових дослідженнях, у практичній роботі тощо представники університетської громади зобов'язані діяти чесно, бути відвертими й у жодному разі свідомо не висувати неправдивих тверджень.
   • 1.4.4. Принцип справедливості. У взаємовідносинах між членами Університетської громади важливим є неупереджене ставлення одне до одного, правильне й об'єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності.
   • 1.4.5. Принцип компетентності й професіоналізму. Студенти та працівники НТУУ «КПІ» зобов'язані підтримувати найвищий рівень компетентності у своїй роботі та навчанні. Імперативом є постійне підвищення ними свого освітнього і наукового рівня як форми здійснення принципу «від освіти на все життя –до освіти протягом усього життя».
   • 1.4.6. Принцип відповідальності. Студенти та працівники університету мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов'язання. Бути відповідальним – значить протистояти ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб і слугувати прикладом для інших.
   • 1.4.7. Принцип партнерства і взаємодопомоги. З метою підвищення якості навчальних та дослідницьких результатів, представники університетської громади орієнтуються на суб'єкт-суб'єктну або партнерську взаємодію.
   • 1.4.8. Принцип взаємоповаги. Повага в університетському середовищі має бути взаємною, виявлятися як до інших, так і до себе. Варто поважати й цінувати різноманітні, а іноді й протилежні думки та ідеї.
   • 1.4.9. Принцип прозорості. З метою уникнення зловживань посадовим становищем, виборними чи призначеними, представниками університетської громади необхідно, щоб усі процедури, які стосуються освітньої, науково-дослідницької, господарської та фінансової діяльності, були прозорими і нескладними.
   • 1.4.10. Принцип безпеки та добробуту громади НТУУ «КПІ». Студенти і працівники Університету повинні піклуватися про безпеку та добробут членів громади. Будь-яка діяльність студентів і працівників університету не повинна створювати загрози життю, завдавати шкоди здоров'ю та майну будь-кого загалом та членів університетської громади зокрема.


Дотримання зазначених вище принципів має бути справою честі всіх без винятку членів університетського співтовариства.

 • 2. Норми етичної поведінки студентів і працівників НТУУ «КПІ»
  • 2.1. Гідним для студентів і працівників НТУУ «КПІ» є:
   • 2.1.1. дотримуватися вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів університету, не чинити правопорушень і не сприяти їхньому скоєнню іншими особами;
   • 2.1.2. дотримуватися моральних норм та правил етичної поведінки;
   • 2.1.3. дотримуватися принципів та правил академічної чесності;
   • 2.1.4. відповідально ставитися до своїх обов'язків, вчасно та добросовісно виконувати необхідні навчальні, дослідницькі та робочі завдання;
   • 2.1.5. своєю діяльністю сприяти збереженню та примноженню славних традицій університету;
   • 2.1.6. вшановувати та вивчати минуле університету, творчі здобутки його визначних вчених, педагогів, випускників, які вписали яскраві сторінки у літопис вітчизняної та світової освіти, науки і техніки;
   • 2.1.7. сприяти розвитку позитивної репутації університету;
   • 2.1.8. сприяти попередженню й викоріненню різних видів порушень під час навчально-виховної, науково-інноваційної діяльності та інших видів трудової діяльності;
   • 2.1.9. поважати честь, гідність та особисту недоторканість особи, незважаючи на її стать, вік, матеріальний стан, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;
   • 2.1.10. сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між викладачами і студентами університету;
   • 2.1.11. вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і акуратним;
   • 2.1.12. підтримувати атмосферу довіри, відповідальності та взаємодопомоги в університетському співтоваристві;
   • 2.1.13. допомагати студентам та співробітникам університету, що опинилися у складних життєвих обставинах;
   • 2.1.14. підтримувати чистоту і порядок на території університету, дбайливо ставитися до майна та ресурсів університету, в тому числі і в гуртожитках;
   • 2.1.15. підвищувати престиж університету шляхом власних досягнень у навчанні, науці, спорті, художній самодіяльності тощо;
   • 2.1.16. запобігати виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, під яким слід розуміти суперечність між особистими інтересами члена університетської спільноти та його службовими або навчальними обов'язками, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень;
   • 2.1.17. піклуватися про чистоту своєї мови та мови своїх колег.
  • 2.2. Неприйнятним для студентів і працівників Університету є:
   • 2.2.1. вживання, виготовлення й поширення наркотичних речовин, розпивання алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях;
   • 2.2.2. порушення норм моралі, зокрема негідне поводження в громадських місцях та вживання ненормативної лексики;
   • 2.2.3. поширення неправдивої та компрометуючої інформації про інших студентів, викладачів і співробітників;
   • 2.2.4. отримання або пропонування винагород за несправедливе отримання будь-яких переваг у навчальній, дослідницькій чи трудовій діяльності (хабарництво);
   • 2.2.5. навмисне нанесення шкоди роботі інших студентів, викладачів або співробітників;
   • 2.2.6. агресія проти інших, сексуальні домагання;
   • 2.2.7. участь в азартних іграх;
   • 2.2.8. участь у будь-якій діяльності, що пов'язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених документів, що мають відношення до навчання чи посадового становища в університеті;
   • 2.2.9. видавання результатів чужої праці за свої при здійсненні навчальної, наукової та трудової діяльності;
   • 2.2.10. використання службових і родинних зв'язків з метою отримання нечесної переваги в навчальній, науковій та трудовій діяльності;
   • 2.2.11. завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі університету;
   • 2.2.12. використання без дозволу ректорату (деканату) символіки університету, факультету у різноманітних заходах, не пов'язаних з діяльністю університету;
   • 2.2.13. недотримання правил співжиття на території кампусу університету, що заважає іншим особам;
   • 2.2.14. здійснення або заохочення будь-яких спроб, спрямованих на те, щоб за допомогою нечесних і недостойних методів отримати певну перевагу, вплинути на зміну отриманої академічної оцінки тощо;
   • 2.2.15. перевищення повноважень під час навчання, трудової діяльності або проведенні наукових досліджень;
   • 2.2.16. вчинення дій, що перешкоджають здійсненню навчального чи науково-дослідницького процесу.
 • 3. Політика академічної чесності НТУУ «КПІ»
  Академічна чесність ? це дотримання певних моральних та правових норм, правил етичної поведінки в Університеті як студентами, так і працівниками при здійсненні навчальної та науково-дослідницької діяльності. Викладачі, дослідники і студенти, які виявляють прагнення до академічної чесності, не лише стають зразками для наслідування, а й підвищують стандарти освітньої та наукової діяльності в цілому. Порушення правил академічної чесності не лише паплюжить репутацію університету, а й зменшує цінність освітніх та наукових ступенів, що здобуваються в університеті. Відповідальність за дотримання цінностей академічної чесності є особистим обов'язком кожного та спільною справою водночас. Кожен член університетської академічної спільноти – студент, викладач, дослідник, керівник – відповідальний за дотримання принципів академічної чесності в освітній, викладацькій та науковій діяльності.
  • 3.1. Представники академічної спільноти НТУУ «КПІ» повинні:
   • 3.1.1. вірити у власний інтелект та здібності;
   • 3.1.2. сумлінно та самостійно (крім випадків, які санкціоновано передбачають групову роботу) виконувати навчальні та дослідницькі завдання;
   • 3.1.3. поважати наукові та навчальні здобутки інших;
   • 3.1.4. посилатися на джерела, з яких береться інформація незалежно від того, в якому вигляді вона опублікована – в електронному чи паперовому;
   • 3.1.5. в разі виникнення складнощів при виконанні навчальних чи дослідницьких завдань звертатися за санкціонованою допомогою до колег, викладачів та наукових керівників;
   • 3.1.6. робити оригінальну роботу для кожної дисципліни;
   • 3.1.7. використовувати у своїй науковій та навчальній діяльності тільки надійні та достовірні джерела інформації;
   • 3.1.8. нагадувати колегам щодо неприпустимості порушення академічної чесності.
  • 3.2. Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для студентів та працівників НТУУ «КПІ» є:
   • 3.2.1. плагіат – навмисне чи усвідомлене оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору (тексту або ідей) під іменем особи, яка не є автором цього твору, без належного оформлення посилань;
   • 3.2.2. шахрайство, а саме:
    - фальсифікація або фабрикація інформації, наукових результатів та наступне використання їх в академічній роботі; 
    - підробка підписів у офіційних документах (залікових книжках, актах, звітах, угодах тощо);
    - використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);
    - посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
    - списування (реплікація) при складанні будь-якого виду підсумкового або поточного контролю;
    - проходження процедур контролю знань підставними особами;
    - здавання різними особами одних і тих же робіт (з однаковим змістом);
   • 3.2.3. несанкціонована співпраця, а саме:
    - надання допомоги для здійснення акту академічної нечесності ? навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншому вчинити акт академічної нечесності; 
    - придбання у інших осіб чи організацій з наступним поданням як своїх власних результатів навчальної та наукової діяльності (звітів, рефератів, контрольних, розрахункових, курсових, дипломних та магістерських робіт, есе, статей, монографій, навчальних посібників тощо);
   • 3.2.4. пропонування чи отримання неправомірної винагороди при оцінюванні результатів успішності виконання навчальних чи дослідницьких завдань;
   • 3.2.5. використання родинних або службових зв'язків для отримання позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового контролю або переваг в роботі;
   • 3.2.6. внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо осіб, які не мали відношення до отримання наукових результатів;
   • 3.2.7. інші види академічної нечесності.
 • 4. Комісія з питань етики та академічної чесності НТУУ «КПІ»
  • 4.1. З метою моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм даного Кодексу створюється Комісія з питань етики та академічної чесності (далі - Комісія). Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення Кодексу честі та надавати пропозиції адміністрації університету (факультетів та інститутів) щодо накладання відповідних санкцій.
  • 4.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту», іншими діючими нормативно-правовими актами, Статутом Університету, цим Кодексом та Положенням про Комісію з питань етики та академічної чесності, яке затверджується Вченою радою НТУУ «КПІ».
  • 4.3. Склад Комісії затверджується Конференцією трудового колективу університету за поданням Вченої ради НТУУ «КПІ» терміном на 1 рік.
  • 4.4. Член спільноти, який став свідком або має серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього Кодексу, повинен повідомити про це Комісію з питань етики та академічної чесності НТУУ «КПІ». Неприйнятно подавати (підтримувати подання) безпідставних скарг або скарг без підпису.
  • 4.5. Якщо студент чи працівник має сумніви або непевність, що його дії або бездіяльність можуть порушити Кодекс честі НТУУ «КПІ», він може звернутися за консультацією до Комісії.
 • 5. Заключні положення
  • 5.1. Члени університетської громади зобов'язані знати Кодекс честі НТУУ «КПІ». Незнання або нерозуміння норм даного Кодексу саме по собі не є виправданням неетичної поведінки.
  • 5.2. Прийняття принципів і норм Кодексу честі НТУУ «КПІ» засвідчується підписом члена університетської громади. Зараховані на перший курс студенти університету підписують свою згоду з Кодексом честі НТУУ «КПІ» в обов'язковому порядку.
  • 5.3. Порушення норм даного Кодексу може передбачати накладання санкцій, аж до відрахуванням або звільнення з університету, за поданням Комісії з питань етики та академічної чесності
  • 5.4. Кодекс честі НТУУ «КПІ» затверджується Конференцією трудового колективу університету.
  • 5.5. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться за поданням Вченої ради НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Профкому співробітників НТУУ "КПІ", Профкому студентів НТУУ "КПІ" та Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ "КПІ". Зміни та доповнення до Кодексу честі вносяться винятково за рішенням Конференції трудового колективу університету.
 
Instrument Research Department

Instrumentation Department (formerly the Department of Precision Mechanics or PTM) was founded 50 years ago in instrument-making department. The efforts of the team of experts was aimed at training specialists who have continue to work in scientific, engineering and design institutions, industrial enterprises in positions "research engineer", "engineer", "engineer test", "engineer manual measurement technology "and others associated with the development, manufacture and operation of instruments and measurement systems.

The whole period of its existence until now Department maintains close contact with academic institutions, research institutes and enterprises of research of the National Academy of Sciences of Ukraine. With a powerful scientific and technical potential, the Department carried out these links for joint research projects and commercial agreements on the technical task of scientific institutions and research institutes of NAS of Ukraine, conducted experimental development of prototypes of equipment, trained professionals for research and scientific research institutes Sciences of Ukraine.
Performing scientific research and commercial agreements, including the institutions of NAS of Ukraine, the department carried out by its inherent scientific areas:
The chair has been done by its employees more than 70 research and economic activities in fundamental and applied research.vahozvazhuvalni intelligent devices and systems - Senior Lecturer V. Zaitsevdevelopment and improvement of udaro- vibration protection and precision instruments aircraft - Assoc. Ph.D. Kirichuk UV .;synthesis and development of the theory and experimental foundations of a gravimetric measuring methods with dynamic adjustment - Assoc. Ph.D. Nechay SA, Assoc. Ph.D. Litvinenko P.L .;test equipment and devices, instrument measuring systems - Assoc. Ph.D. Kashperskyy VS .;instruments and instrument components systems, medical devices - Assoc. Ph.D. Matias I.H .;intelligent devices & measuring systems - Assoc. Ph.D. Andreev AV .;algorithmic techniques in devices and systems - Assoc. Ph.D. Zgurovsky LP .;Devices and methods for measurements of current traffic moving objects - Assoc. Ph.D. Dubinets VI .;devices and methods for measuring pressure - Assoc. Ph.D. AK Nikitin, YO graduate Kornev, AV Sihodzynskyy .;energy-saving devices and methods - Assoc. Ph.D. Korobko IV, Assoc. Ph.D. Hryshanova IA Assistant Ph.D. Pysarets AV Kuzmenko graduate student P.K .;development gravimetric measuring instruments and methods - Honored Worker of Science of Ukraine Ph.D. prof. Bezvesilna OM, assistant Ph.D. Tkachenko S., postgraduate Gora EV .;Devices and methods for measuring acceleration of a multi - prof. Ph.D. Herayimchuk ppm .;
One of the most effective means of training, acquainted with scientific achievements and advanced technologies, developed in scientific and research institutes of NAS of Ukraine are conducting production and pre-diploma practice students of these institutions. The direction of practice runs experienced lecturer Assoc. Ph.D. Dubinets VI (Conducted considerable scientific work, held internships abroad: in Lausanne and Dresden University of Technology). For many years the production and pre-diploma practice conducted in such scientific and research institutes: the Institute of Electric them. EO Paton; Institute of Mechanics. SP Tymoshenko; Institute of strength; Institute of Engineering Thermophysics; Institute of fluid mechanics; Institute of Electrodynamics; Institute of Physics; Institute of Cybernetics. VM Glushkov and others. In practice students are actively involved in research and development of new measuring methods in the development of prototypes of devices measuring systems. Many of these developments gets reflected in the students performed term projects, bachelor and diploma projects specialist, master's dissertation work. With the participation of students created new stands in the laboratories of the department, new labs.
Information about scientific research workers of the department published in the periodical of the Academy of Sciences of Ukraine: "Applied Mechanics", "Problems of Strength", "Applied Geophysics", "electronic design", "Quantum Electronics" Engineering Academy of Sciences of Ukraine and other professional journals WAC.
In addition to magazines, scientific works department staff published as abstracts in materials of scientific conferences, held NAS of Ukraine "KPI" Universities Ukraine. Faculty, graduate students have patents, applying for inventions.
"KPI" has the status of scientific - research institute. KPI Rector Academician MZ Zgurovsky The basic directions of scientific work. Direction "Instrument" on the instrument-making faculty is headed by Dean PSF Ph.D. prof. GS Tymchyk
The Department Instrumentation (SDS), headed by Ph.D. prof. Herayimchuk MD, professors, graduate students and doctoral student conducted research

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 4 of 4
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Members : 4035
Content : 250
Content View Hits : 1225395
Останні статті