УкраїнськаРусскийEnglish
Friday, 24 May 2024
Меню
Розмір тексту
АвторизаціяПогода

Наша кнопка

Наша кнопка:

kaf_button

RSS
No Feed URL specified.
БАКАЛАВР напрям підготовки Приладобудування
articles.jpg

 

 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Subjects

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

 

 

І.1. Навчальні дисципліни  природничо-наукової підготовки

І.1. Natural-scientific training

 

 

1/I

Вища математика -1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Вища математика -2. Диференційне числення
Вища математика -3. Математичний аналіз

Higher Mathematics I. Analytic Geometry and Linear Algebra
Higher Mathematics II. Differential Calculation
Higher Mathematics III. Mathematical Analysis

18

540

2/I

Фізика -1. Механіка та молекулярна фізика
Фізика -2. Електростатика, електромагнетизм

Physics I. Mechanics. Molecular Physics
Physics II. Electrostatics. Electromagnetism

10

300

3/I

Хімія

Chemistry

3

90

4/I

Обчилювальна техніка та програмування -1. Апаратне та системне забезпеченя ЕОМ. Основи алгоритмізації задач
Обчислювальна техніка та програмування -2. Основи програмування
Обчислювальна техніка та програмування -3. Курсова робота
Обчислювальна техніка та программування-3

Computer Engineering and Programmaing - 1. Computer Systems Hardware. Fundamentals of  algorithm tasks presentation..
Computer Engineering and Programming -2. Fundamentals of Programming.
Computer Engineering and Programming-3. Coursework.
Computer Engineering and Programming-3

13

390

5/I

Інженерна та комп'ютерна графіка

Engineering and Computer Graphics

4

120

 

Разом за цикл

total number of  part I.1

48

1440

 

І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки

І.2. Basic training (major courses)

 

 

1/II

Менеджмент

Management

4

120

2/II

Основи охорони праці

Fundamentals of Labor Safety

4

120

3/II

Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки
Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-2

Devices of information and measuring equipment
Devices of information and measuring equipment - 2

15,5

465

4/II

Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-1
Основи метрології та інформаційно-вимірювальна техніка-2

Fundamentals of Metrology and Information and Measurement Technology - 1
Fundamentals of Metrology and Information and Measurement Technology - 2

11

330

5/II

Перетворювачі фізичних величин - 1. Перетворювачі механічних величин в електричні
Перетворювачі фізичних величин - 2. Перетворювачі електричних величин в механічні

Physical Values Trasformers-1. Trasformers of Mechanical Values into Electrical Ones
Transforming Devices -2. Trasformers of Mechanical Values into Electrical Ones

7

210

6/II

Методи та засоби вимірювань

Methods and Facilities for Measuring

14,5

435

7/II

Спеціальні питання вищої математики

Special issues of higher mathematics

4

120

 

Разом за цикл

total number of  part І.2

60

1800

 

І.3.Навчальні дисципліни  базової  підготовки (за вибором студентів)

І.3. Basic training  (optional courses)

 

 

1/III

Екологічна безпека інженерної діяльності

Ecological security of Engineering

2

60

2/III

Переддипломна практика

Pre-diploma Practice

7,5

225

3/III

Дипломне проектування

Diploma Project

6

180

 

Разом за цикл

total number of  part І.3

15,5

465

 

І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

І.4. Humanities training (optional courses)

 

 

1/IV

Історія України

History of Ukraine

2

60

2/IV

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Principles Of Oral Professional Speech (Rhetorics)

2

60

3/IV

Основи філософії

Fundamentals of Philosophy

2

60

4/IV

Психологія

Psychology

2

60

5/IV

Трудове право України

Labour Law of Ukraine

2

60

6/IV

Культура України

Culture of Ukraine

2

60

7/IV

Політологія

Politology

2

60

8/IV

Іноземна мова 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови
Іноземна мова 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

Foreign language -1. Introduction to English for General Engineering
Foreign Language-2. English for General Engineering

6

180

9/IV

Іноземна мова професійного спямування -1. Іноземна мова професійного спямування
Іноземна мова професійного спілкування -2. Ділове мовлення

Foreign Language for Professional Purposes-1. English for for Professional Purposes
Foreign Language for Professional Purposes -2. Business English

4

120

 

Разом за цикл

total number of  part І.4

24

720

 

ВСЬОГО  ЗА  ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

TOTAL IN GENERAL TRAINING

147,5

4425

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

 

 

ІІ.1..Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

 

 

1/c

Технологія виробництва приладів

Instrument Design and Engineering Techniques

5

150

2/c

Матеріалознавство

Materials Science

3

90

3/c

Теоретична механіка

Theoretical Mechanics

5

150

4/c

Комп'ютерне моделювання-1
Комп'ютерне моделювання-3

Computer Modeling І
Computer Modeling ІІ

8

240

5/c

Основи конструювання -1
Основи конструювання -2. Курсовий проект

Fundamentals of Construction І
Fundamentals of Construction ІІ.Course Project

9,5

285

6/c

Додатковий курс фізики

Supplementary Course of Physics

4

120

7/c

Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів
Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання
Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

Theory and Design of Measuring Instruments I. Basics of Measuring Devices Theory
Theory and Design of Measuring Instruments II. Basics of Mesuring Means Design
Theory and Design of Measuring Instruments ІІІ.Coursework

8,5

255

8/c

Прилади вимірювання та контролю

Measuring and Control  Instruments

3,5

105

9/c

Бази даних

Databases

3

90

10/c

Трьохмірне конструювання

Three-dimensional design

4

120

11/c

Мережеві технології

Network Technologies
Computer Networks

3,5

105

12/c

Основи конструювання точної механіки
Конструювання приладів

Fundamentals of Design of Precision Mechanics
Design and Engineering of Instruments

4

120

13/c

Теоретичні основи радіокіл

Theoretrical foundations of radio circuits theory.

4

120

14/c

Компютерна графіка і дизайн

Computer Graphics and Design.

3,5

105

 

Разом за цикл

total numberof part ІІ.1

68,5

2055

 

ІІ.2 Навчальні дисципліни професійної  та практичної  підготовки (за вибором студентів))

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

 

 

1/св

Теорія автоматичного керування

Automatic Control Theory

6

180

2/св

Мікропроцесорна техніка

Microprocessor Technology

6,5

195

3/св

Системи CAE/CAD

CAE\CAD Systems

5,5

165

4/св

Практична оптимізація

Methods of Practical Optimization

3

90

5/св

Вступ до фаху

Introduction to Profession

3

90

 

Разом за цикл

total number of part ІІ.2

24

720

 

ВСЬОГО ЗА  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

92,5

2775

 

Загальна кількість

TOTAL

240,0

7200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Фізичне виховання

 

12

360

2.

Військова підготовка

 

22,5

675

вивчає

БАКАЛАВР за напрямом підготовки приладобудування

1
Інформатика та програмування.pdf
Информатика и программирование
Informatics and Programming
2
Апаратна обробка сигналів вимірювальних перетворювачів
Аппаратная обработка сигналов измерительных преобразователей.pdf
Hardware Signal Processing Measuring Transducers
3
Бази даних
Базы данных.pdf
Databases
4
Виробнича практика.pdf
Производственная практика.pdf
Work Practice
5
Засоби інтелектуального контролю та діагностики.pdf
Средства интеллектуального контроля и диагностики.pdf
Means of Intelligent Monitoring and Diagnostics
6
Комп'ютерні мережі.pdf
Компьютерные сети.pdf
Computer Networks
7
Конструювання елементів приладів.pdf
Конструирование элементов приборов.pdf
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Bachelor of Sciences in Instrument Engineering
2 БАКАЛАВР направление подготовки ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
3 БАКАЛАВР за напрямом підготовки ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Members : 4760
Content : 252
Content View Hits : 3085909
Останні статті