УкраїнськаРусскийEnglish
17.10.2021
Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні
Дисципліни
Текст по умолчанию

Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні

Викладач: _____д.т.н., професор_Коробко Іван Васильович____

Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-1

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійно  та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _2,7__

Самостійна робота48__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-2. Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інформаційні системи у промисловості та енергозбереженні-2. Курсова робота

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійно  та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання КР

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____0_год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-досконально володіння основами комп’ютерно-інтегрованих технологій при проектуванні, конструюванні та застосуванні приладів і систем вимірювання витрати паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та води;

- застосування сучасних інструментів комп’ютерного інжинірингу у приладобудуванні;

- аналізу поставленої проблеми з урахуванням наявних комп’ютерних технологій розв’язання задач;

- визначення коректного методу вимірювання витрати для конкретної задачі;

-підготовка фахівців (конструкторів, метрологів, дослідників, науковців), які б досконально володіли основами інформаційних технологій при проектуванні, конструюванні і експлуатації приладів та систем вимірювання механічних величин;

- проведення процедури комп’ютерного дослідження згідно з алгоритмом;

- оцінювати метрологічні характеристики приладів та ефективності вимірювання;

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-          основних вимог до приладів реєстрації витрати та кількості ПЕР та води;

-          методів та засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати рідин, газів та електричної енергії;

-          методів конструювання приладів та систем обліку енергетичних ресурсів та води;

-          основних принципів роботи та будову вузлів, механізмів і перетворювачів лічильників води, палива, тепла та газу;

-          методів метрологічної атестації та випробувань приладів і систем вимірювання витрати та кількості ПЕР та води;

-          інформаційних технологій в приладобудуванні;

-          сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій;

-          шляхів розвитку приладобудування у поєднанні з новими інформаційними технологіями

уміння: володіти методиками проектування та конструювання приладів та систем вимірювання витрати і кількості ПЕР та води; розробляти структуру систем комерційного і технічного обліку ПЕР та води; оброблення результатів виміру і визначення їх достовірності; володіти інструментами інформаційних технологій при проектуванні вимірювальних приладів та систем; алгоритмізацією підходів до вирішення типових задач проектування, технологіями обробки і аналізу результатів вимірювань та передачі їх на відстань.

досвід: слід пов’язувати зазначені знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід передбачає прийняття оптимальних рішень, зокрема, конструктивних і схемних, використовуючи сучасні інструменти комп’ютерного інжинірингу.

Основна література

 1. Бобровников Г.Н.,Камышев Л.А. Теория и расчет турбинных расходомеров.- М.: Из-во стандартов,1978.-128 с.
 2. Бошняк Л.Л.Измерения при теплотехнических исследованиях. - Л.: Машиностроение,1974. – 448 с.
 3. Киясбейли А.Ш., Лифшиц А.М. Счетчики и расходомеры жидкости с овальными шестернями.-М.:Машиностроение,1983. – 144 с.
 4. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. – М.:Машиностроение.,1989. - 701с.
 5. Гришанова І.А., Коробко І.В. Системи CAD/СAE ANSYS FLUENT. Навч.посібник.-К.:ДІЯ ЛТД.2012.-208 с.
 6. Монахов В.И. Измерение расхода и количества жидкости и пара.   –Л.:Государственное энергетическое издательство, 1962. - 128с.
 7. Павловский А.Н. Измерение расхода и количества жидкостей,газа и пара.–М.:Из-во стандартов, 1967. – 416 с.
 8. Таратута Р.Н., Арутюнов Л.А., Цабкевич Э.Р. Лопастные счетчики. - М.: Машинострение, 1974. - 144с.

9.      Тупиченков А.А., Абдурашитов С.А., Мануков Э.С. Счетчики жидкости. –М.: Издательство стандартов, 1980. – 152 с.

10.  Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии.(Методы и приборы) / Под ред. В.С.Кахановича.-М.:Энергия,1980. – 232 с.

11.   Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.1,-СПб.:Политехника, 2002. - 409с.

12.  Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник. Кн.2,-СПб.:Политехника, 2004. - 412с.

13.  Патрашев А.Н.,  Кивако Л.А., Гожий С.И. Прикладная гидромеханика.- М.: Воениздат, 1970.- 688с.

14.  Повх И.Л. Техническая гидромеханика. -Л.: Машиностроение, 1976.- 504с.

15.  Чугаев Р.Р. Гидравлика.-Л.: Энергоиздат, 1982.- 672с.

16.  Рабинович Е.З. Гидравлика..- М.: Госиздатфизмат, 1961.- 408с.

17.  Алієв Т. М., Тер-Хачатуров А.А. Вимірювальна техніка: Навчальний посібник для техн. вузів. -  М.: Высш. шк.,1991.

18.  Кузьмичев Д. А.,  Радкевич И. А., Смирнов А. Д. Автоматизація експериментальних досліджень. -  М.: Наука, 1983.

19.  Хазанов Б. И. Інтерфейси вимірювальних систем. -  М.: Енергія, 1979.

20.  Цапенко М. П. Вимірювальні інформаційні системи: Структури й алгоритми, системотехнічне проектування. -  М.: Энергоатомиздат,1985

21.  Клір. Дж. Системология. - М.: Радіо й связь, 1990.

22.  Данилевський Ю. Г., Пєтухов И. А., Шибанов В. С. Інформаційна технологія в промисловості. — Л-д: Машинобудування, 1988.

23.  Темників Ф. Е., Афонин Б. А., Дмитрієв В. И. Теоретичні основи інформаційної техніки. — М.: Енергія, 1979.

24.  Рудзит Л.А. Основы метрологии, точность и надёжность в приборостроении. М.: "Машиностроение", 1991.

25.  Основы САПР(CAD/CAM/CAE). – СПб.:Питер, 2004. -560 с.

26.  Каpатигін С. Бази даних: найпростіші  засоби  опрацювання  інформації; системи управління базами даних, М., ABF, 2005. – 330с.

27.  Багриновський К.А. Нові інформаційні технології, М., ЭКО, 2006. – 441с.

 1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгорит­мы: построение и анализ. - М.:МЦНМО, 2001. -960 с
 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-3-е
  изд. испр. и доп.-К.: Вища школа, 1988. -120 с

30.   Пpагеp Э., Шимек Б., Дмитpиев В.П. Цифровая техника в связи / Под pед. В.В.Маpкова. - М.: Pадио и связь; Пpага, SNTL,1981. - 280 с., ил.

31.  Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. — К.: Академія, 2001. — 646 с.

32.  Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с.

33.  Сокольницев Р. И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. — М.: Наука, 1979. — 464 с.

34.  Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.

35.   Е.И. Яблочников, Д.Д. Куликов, В.И. Молочник. Моделирование приборов, систем и производственных процессов / Учебное пособие – СПб: СПбГУИТМО, 2008. – 156 с.

36.  Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінанси та статистика», 1997 р.

37.  Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю. «Нові информаційні технології», М.: “ЭКО”, 1996 р.

38.  Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія і практика», М.: «Центр», 1996 р.

39.  Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”, К.: “Лотус”, 1995 р.

40.  Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Інформаційні технології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р.

 

 

Додаткова література

 

41.  Гольцман В.А. Приборы контроля и средства автоматизации тепловых процессов: Уч.пос.-М.:Высш.школа,1980. – 255 с.

42.  Загавура Ф.Я., Безвесільна О.М. Витратометрія–К.:Либідь,1996. – 184 с.

43.  Измерения в промышленности: Справ.изд. в 3-х кн. Пер. с нем. / Под ред. Профоса. -  М.:Металургия,1990.

44.  Каханович В.С. Измерение расхода вещества и тепла при переменных параметрах. - М.: Энергия,1970. – 168 с.

45.  Мануйлов П.Н. Теплотехнические измерения и автоматизация тепловых процесов. - М.: Энергия,1976. – 120 с.

46.  Мурин Г.А. Теплотехнические измерения: Уч.пособие для техникумов.–М.:Энергия,1979. – 424 с.

47.  Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Уч. для вузов.– М.: Энергия,1978. - 704с.

48.  Комплексна Державна програма енергозбереження України. - К.,1996.

49.  Технология системного моделирования Под общей ред. Ємельянова  и др. - М.: Машиностроение, Берлин Техник, 1988.

50.  Бериев И.Г. Принципи структурного і алгоритмічного проекту­вання бортових автоматизованих систем: Учеб. пособие. - М.: МАИ, 1989.

51.   Информационные технологии в испытаниях сложных объектов/Под ред. В.М. Египко. - Киев: Наукова думка, 1990.

52.  Ачасова СМ. Вычисление на нейронных сетях. - Программирование, № 7. Тематический выпуск "Параллельное программирование".- М.: Наука, 1991.

Скачать:
ФайлОписание
Скачать этот файл (АНОТАЦІЯ ІСПЕ (1).pdf)АНОТАЦІЯ ІСПЕ  
 
Часы
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Большинство фундаментальных идей науки существенно просты и, как правило, могут быть выражены на языке, понятном всем. (Альберт Эйнштейн)

Поиск
Статистика
Пользователи : 4355
Статьи : 252
Просмотры материалов : 1566875
Последние статьи

 
львівська школа тестування
Французские паркетные авто Рено, запчасти на рено трафик здесь