УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Випробування виробів

Викладач: _____к.т.н., асистент_Котляр Світлана Сергіївна____


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Випробування виробів

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни професійної  та практичної  підготовки (за вибором студентів))

освітня програма:__Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРеферат

Семестр __5_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _3,66666666666667__

Самостійна робота66__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни «Випробування виробів» є формування у студентів здатностей:

-          орієнтуватися в класифікації випробувань виробів;

-          планувати випробування виробів на різних етапах їх життєвого циклу;

-          вибирати технічні засоби для проведення випробувань і контролю в залежності від дії дестабілізуючих факторів;

-          оцінювати вірогідність результатів випробувань і контролю і приймати рішення про якість продукції;

-          використовувати нормативно-правові акти на проведення випробувань.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: класифікації видів випробувань; методів проведення випробувань для кожного виду випробувань;

уміння: організації і порядку проведення випробувань для різних видів; застосовувати стандартні технічні засоби для проведення випробувань з урахуванням їх метрологічних характеристик;

досвід: на підставі аналізу експлуатаційних навантажень і аналізу зовнішніх дестабілізуючих факторів розробляти програми і методики проведення випробувань; на підставі отриманих результатів випробувань, робити обґрунтовані висновки про відповідність виробів вимогам нормативно-технічної документації.

Рекомендована література

  1. Испытание аппаратуры и средств измерений на воздействие внешних факторов: справочник / [Малинский В.Д., Бергларян В.Х., Дубицкий Л.Г.]; под ред. В.Д. Малинского, - М.: Машиностроение, 1993. - 574 с., ил.Библиогр.: с. 563-567. – ISBN 5-217-02020-2.
  2. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС: Учеб. для вузов / Глудкин О.П.; - М.: Высш. шк., 1991. – 336 с., ил. -  Библиогр.: с. 334. – ISBN 5-06-001891-1.
  3. Румбешта В.О. Технологія складання, регулювання та випробування приладів: підр. для студ. вузів за напр. «Приладобудування» / Румбешта В.О.; МОН України, НТУУ «КПІ». - К.: НТУУ «КПІ», 2014 – 364 с., іл., табл. - Бібліогр.: с. 354-355. – ISBN 5-7763-2241-3.
  4. Метрологічне забезпечення. Основні положення: ДСТУ 2682-94. - [Чинний від 1995-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України 1995.- 200с.: табл. – (Національні стандарти України).
  5. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення: ДСТУ 3215-95. – [Чинний від 1997-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України 1997.- 200с.: табл. – (Національні стандарти України).
  6. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів: ДСТУ 3400-2000. - [Чинний від 2002-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України 2002.- 200с.: табл. – (Національні стандарти України).
  7. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення: ДСТУ 2708-99. -[Чинний від 2001-01-01]. Київ: Держспоживстандарт України 2001.- 200с.: табл. – (Національні стандарти України).
  8. Испытания радиоэлектронной, электронно-вычислительной аппаратуры и испытательное оборудование: Учеб. пособие для вузов / [О.П. Глудкин, А.Н. Енгалычев, А.И. Коробов, Ю.В. Трегубов; под ред. А.И. Коробова]. – М.: Радио и связь, 1987. – 272 с., ил. - Бібліогр.: с. 264-265.
  9. Надежность и эффективность в технике: Экпериментальная отработка и испытания справочник: в 10 т. / [под ред. Судакова Р.А., Тескина О.И.]. - М.: Машиностроение, 1989 – Т. 6. - 376 с., ил.Библиогр.: с. 367-370.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Случайные открытия делают только подготовленные умы. (Блез Паскаль)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190024
Останні статті