УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023

Засиби вимірювальної техніки-2. Засоби вимірювання параметрів потоків

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович ____

 

 

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Засиби вимірювальної техніки-2. Засоби вимірювання параметрів потоків

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _3,66666666666667__

Самостійна робота66__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-       орієнтуватися в номенклатурі засобів вимірювання фізичних величин групи А3;

-       засвоїти термінологію в галузі засобів вимірювання фізичних величин;

-       досить чітко усвідомлювати конструктивні та експлуатаційні особливості основних видів засобів вимірювальної техніки;

-       усвідомлювати основні напрями конструювання засобів вимірювання.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

-   основної номенклатури сучасних засобів вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання фізичних величин групи А3;

-   основ конструювання механіки засобів вимірювання фізичних величин;

-   особливості експлуатації основних видів засобів вимірювання;

Уміння:

-       зорієнтуватися в номенклатурі та базах найменувань технічних засобів вимірювальної техніки;

-       зорієнтуватися в принципі дії конкретних засобів вимірювання фізичних величин;

-       скласти принципову схему засобу вимірюваної техніки;

-       розробити конструкторську графічну документацію на конструктивні елементи засобу вимірювання;

-       розробити робочі кресленики деталей та вузлів незначної складності відповідно до вимог керівника проекту.

Досвід:

-       в формуванні припущені щодо дії засоби вимірювальної техніки, що розглядається;

-       розробки принципових та структурних схем засобів вимірювання, що розглядається;

-       розробки креслеників окремих деталей та складальних одиниць, які надані керівником проекту;

-       розробку креслеників деталей та вузлів у відповідності до отриманого технічного завдання від керівника проекту;

Рекомендована література

1. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин: Измерительные преобразователи: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320с.

2. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дарожовець, Б.І. Стадник та інш.; під аг. Ред.. Є.С. Поліщука – Львів: Видавництво “Баскид Біт”, 2008. – 618с.

3. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов. – 3-е изд. – М.: «Энергия», 1978. – 704с.

4. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 320с.

Додаткова література

5. Гонек Н.Ф. Манометры. – Л.: Машиностроение, 1979. – 173с.

6. Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под ред. Осадчего Е.П. – М.: Машиностроение, 1979. – 480с.

7. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Т.1. – М.: Издательство «Наука», 1965. – 480с.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801581
Останні статті