УкраїнськаРусскийEnglish
П'ятниця, 24 травня 2024

Перетворювачі фізичних величин

Викладач: _____д.т.н., професор_Безвесільна Олена Миколаївна

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою навчальної дисципліни  є формування у студентів здатностей: вивчати принцип дії, особливості конструкції, переваги та недоліки, розташування на об’єкті вимірювання, особливості основних типів перетворювачів фізичних величин.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни. Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми,  студенти  після  засвоєння  навчальної  дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

-        викладати основні відомості, необхідні для теоретичного і практичного вивчення перетворювачів фізичних величин, виконуючих функціональні перетворення у процесі передачі інформації про фізичний параметр, який контролюється або корегується, по вимірювальному ланцюгу різноманітних засобів вимірювання (тиску, витрати, швидкості та інших);

-        викладати основні відомості, необхідні для придбання уміння та навиків розрахунку, проектування та використання типових перетворювачів фізичних величин;

-        розкривати професійну, методичну спрямованість дисципліни ПФВ, її зв’язок з іншими дисциплінами спеціальності.

Студенти при вивченні дисципліни ПФВ набувають такі

знання:

-        світоглядних проблем дисципліни ПФВ приладів точної механіки,

-        основних напрямків і перспектив розвитку приладобудування, контрольно-вимірювальної техніки, ПФВ,

-        математичних методів рішення задач зі спеціальності, прийомів самостійної роботи для освоєння матеріалів лекцій і вивчення технічної літератури,

-        методів проведення наукових досліджень по ПФВ, методики обрання відповідних ПФВ і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ,

-        предмета дисципліни ПФВ приладів точної механіки та його ролі у кваліфікації спеціаліста;

уміння:

-        володіти раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації у галузі ПФВ,

-        використовувати сучасну обчислювальну техніку при дослідженні і проектуванні ПФВ приладів точної механіки,

-        виконувати всі необхідні розрахунки при дослідженні і проектуванні ПФВ приладів точної механіки,

-        самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати параметри ПФВ приладів точної механіки,

-        користуватися сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні інженерних задач у галузі ПФВ за профілем спеціальності;

досвід:

-          проводити наукові дослідження у галузі ПФВ  приладів та приладових систем,

-          використовувати методи проведення наукових досліджень по ПФВ, методики обрання      відповідних ПФВ і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ,

-          використовувати математичні методи рішення задач зі спеціальності, прийоми самостійної роботи для освоєння матеріалу лекцій і вивчення технічної літератури.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.Агейкин Д.И., Колосов СП. Датчики контроля и регулирования. –М.: - Машиностроение, 1965. -929 с.

2.Бабаева Н.Ф. Расчёт и проектирование элементов гироскопических устройств. –Л.: Машиностроение, 1975. –477 с.

3.Безвесилъная Е.Н. Контрольные задания и методические указания по курсу «Преобразующие устройства приборов» для студентов-заочни­ков специальности 0531. -К.: ЛФОП, КПИ, 1983. -60 с.

4.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразую­щие устройства приборов». Тема «Потенциометрические преобразовате­ли». - К.: ЛФОП, КПИ, 1982. –57 с.

5.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразую­щие устройства приборов». Тема «Тензометрические преобразователи». –К.: ЛФОП, КПИ, 1983. - 39 с.

6.Безвесильная Е.Н. Методические указания по курсу «Преобразую­щие устройства приборов». Тема «Оптико-электронные преобразовате­ли». -К.: ЛФОП, КПИ, 1985. -66 с.

7.Безвесильная Е.Н. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Преобразующие устройства приборов». –К.: ЛФОП, КПИ, 1984.-60 с.

8.Берлин Г.С. Электронные приборы с механически управляемыми электродами. - М.: Энергия, 1971. - 160 с.

9.Берлин Г.С, Коклюшев Б.П. Высокочувствительные механотронные акселерометры. Измерительная техника. - М.: Энергия. 1973. - С. 39-42.

10.Берлин Г.С, Розентул СА. Механотронные преобразователи и их применение. - М.: Энергия, 1974. - 240 с.

11.Бесекерский В.А,. Попов ЕЛ. Теория систем автоматического ре­гулирования. - М.: Наука, 1966. - 992 с.

12.Волосов С.С, Педь Е.С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении. – М.: Изд–во стандартов, 1975. - 335 с.

13.Гаврилов А.И. Приборостроение и средства автоматики: Справоч­ник: В 5 т. - М.: Машиностроение, 1964. -Т. 2 - Кн. 1. -569 с.

14.Гаврилов А.И. Приборостроение и средства автоматики: Справоч­ник: В 5 т. - М.: Машиностроение, 1964. -Т. 2. -Кн. 2. -369 с.

15.Гончарский Л.А. Механически управляемые электронные лампы -М.: - Госэнергоиздат, 1957. - 142 с.

16.Горенштейн И.А., Щульман И.А., Сафарян А.С. Инерциальная на­ вигация. - М.: Сов. радио, 1962. - 248 с.

17.ГОСТ 16263 70. Метрология. Термины и определения. - Введ.01.01.79.

18.Дорофеев А.Л. Индукционная толщинометрия. - М.: Энергия, 1978.-189 с.

19.Захарин М.И., Безвесильная Е.Н. Преобразующие устройства при­боров: Учеб. пособие. -       К.: ЛФОП, КПИ, 1980. - 51 с.

20.Захарин М.И., Силин Б.Я. Преобразующие устройства приборов точной механики. Текст лекций. - К.: ЛФОП, КПИ, 1978. - 66 с.

21.Осадчих Е.П. Проектирование датчиков для измерения механиче­ских величин. - М.: Машиностроение, 1979. - 480 с.

22.Пелъпор Д.М. Гироскопические системы. –М.: Высш. шк., 1972. -470 с.

23.Пиотровский Л.М. Электрические машины. –М.-Л.: Госэнерго­издат, 1963.-504 с.

24.Полищук Е.С. Измерительные преобразователи: Учеб. пособ. для вузов. -К.:Высш.шк., 1981.-296 с.

25.Преображенский А.А., Шамрай Б.В. Электромагнитные устройст­ва информационно-измерительной техники: Учебн. пособ. для вузов. -М: Высш. шк., 1982.-304 с.

26.Раковский М.Е. Приборостроение и средства автоматики: Спра­вочник: В 4 т. - М.: Машиностроение, 1965. –Т. 4. -94 с.

27.Элементы приборных устройств; Учеб. пособ. для студ. вузов: В 2 т. / О.Ф. Тищенко, Л.Т. Киселёв, А.И. Коваленко и др. - М.: Высш. шк., 1982.-Т. 1.-304 с.

28.Элементы приборных устройств: Учеб. пособ. для студ. вузов: В 2т. / О.Ф. Тищенко, Л.Т. Киселёв, А.И. Коваленко и др. –М.: Высш. шк., 1982.-Т. 2.-263 с.

29.Трофимов А.И. Пьезоэлектрические преобразователи статических нагрузок. - М.: Машиностроение, 1979. –95 с.

30.Туричин А.М. Электрические измерения неэлектрических величин. - Л.:Энергия, 1975. -576 с.

31.Чумаков И.М. Расчёт измерительных и усилительных элементов автоматических систем. - К.: Техніка, 1977. –356 с.

32.Чумаков Н.М. Расчёт исполнительных корректирующих преобра­зовательных элементов автоматических систем. - К.: Техніка, 1971. - 352с.

33.Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ю­теризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

34.Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ю­теризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

 

Перетворювачі фізичних величин - 1. Перетворювачі механічних величин в електричні

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Перетворювачі фізичних величин - 1. Перетворювачі механічних величин в електричні

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _4,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни професійної  та практичної  підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __5_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _3,5__

Самостійна робота___63__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Перетворювачі фізичних величин - 2. Перетворювачі електричних величин в механічні

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Перетворювачі фізичних величин - 2. Перетворювачі електричних величин в механічні

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни професійної  та практичної  підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _4,3

Самостійна робота___78__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_Екзамен

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (ЛР 1 лінійний потенціометричний перетворювач.doc)ЛР 1 лінійний потенціометричний перетворювачЛР 1 лінійний потенціометричний перетворювач
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Случайные открытия делают только подготовленные умы. (Блез Паскаль)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4760
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3086020
Останні статті