УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023

Бази даних

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Згуровська Людмила Петрівна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Бази даних

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _5,3

Самостійна робота___96__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_Екзамен

Мета навчальної дисципліни.


Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- створення бази даних елементів приладів;

- створення бази даних характеристик елементів приладів;

- підбір елементів приладів на основі аналізу характеристик з використанням створеної   бази даних.

Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних принципів побудови нормалізованих баз даних ; методів створення інтерфейсів для отримання довідкової і аналітичної інформації з бази даних; умов експлуатації та методів захисту від несанкціонованого доступу створеної  бази даних; правил оформлення супровідної документації  для створеної бази даних .

уміння: отримання необхідної науково-технічної інформації на етапі підготовки до створення бази даних відповідної предметної області, вивчення та критичного осмислення вже існуючих баз для розв’язку подібних задач , формулювати  нові ідеї по створенню баз даних ; обґрунтовувати вибір системи управління базами даних та алгоритмічної мови програмування з урахуванням конкретних умов експлуатації; користуватися сучасними системами управління базами даних.

досвід: методів  аналізу та способів збору інформації  предметної області, які необхідні    для постановки задачі по створенню бази даних, методи нормалізації  даних з метою отримання цілісності бази даних; проведення експериментальних досліджень основних характеристик створеної бази, оформлення супровідної документації  для створеної бази даних .

Рекомендована література

 

  1. Дейт К. Введение в системы баз данных . – М.: Издательский дом «Вильямс»,  2005.-1328 с.
  2. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань.  – К.: Видавнича група BHV, 2006.- 384 с.
  3. Коннолли Т., Бегг К.,  Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 1440 с.
  4. Праг К., Ирвин М. Access 2000. Библия пользователя.  Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 1040 с.
  5. Мак-Федрис П. Формы, отчеты и запросы в Microsoft Access 2000: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 416 с.
  6. Харитонова И.А., Михеева В.Д. Microsoft Access 2003: разработка приложений.- СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2004 . – 1072 с.
  7. Харитонова И.А., Михеева В.Д. Microsoft Access 2000: разработка приложений.- СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 2000 . – 832 с.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
И что ты скажешь, физика? Охлаждение отношений между людьми, как следствие трения между ними. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801642
Останні статті