УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023

Трьохмірне конструювання

 

Викладач: _____д.т.н., професор_Киричук Юрій Володимирович

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Трьохмірне конструювання

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичної  підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __6_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____36_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2_

самостійної роботи студента – _3__

Самостійна робота___54__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_За

Мета навчальної дисципліни.

Курс "Трьохмірне конструювання" є одною з спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами фаху "Приладобудування" і є продовженням дисципліни "Комп'ютерна графіка та дизайн".

Курс має на меті дати студентам знання, за методикою конструювання типових деталей і механізмів приладів на базі системи SolidWorks, дати основні принципи їхнього тривимірного представлення на ЕОМ.

Під час вивчення курсу студенти, використовуючи знання, отримані на курсах „Прикладна механіка”, „Інженерна графіка”, „Конструювання елементів приладів та компютерних систем”, "Комп'ютерна графіка та дизайн" прищеплюються уміння і навички проводити інженерний аналіз елементів і механізмів, правильно вибирати матеріали, встановлювати точність і якість поверхні, складати деталі в вузли застосовуючи необхідний програмний апарат і обчислювальну техніку

  1. Рекомендована література

1. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005.-СПб.:Питер, 2006.-816с.

2. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2004.-СПб.:Питер, 2005.-768с.

3. В.П.Прохоренко. SolidWorks. Практическое руководство. –М.:ООО «Бином-Пресс», 2004 г.-448с.

4. Собачкин А., Харитонович А., Андрей Алямовский, Евгений Одинцов, Николай Пономарев. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике (с CD-ROM) BHV-Санкт-Петербург · 2005 г.-398с.

5. Прерис А. М. Solidworks 2005/2006. Учебный курс Питер 2006 г.-273с.

6. Наталья Дударева, Сергей Загайко. Solidworks 2006. Самоучитель (с CD- ROM) BHV · 2006 г.-253 с.

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (OKM_Трехмерн.констр.pdf)OKM_Трехмерн.констр 
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Реально то, что может быть измерено. (Макс Планк)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801714
Останні статті