УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023

Спеціальні прилади і системи точної механіки

Викладач: _____к.т.н., доцент_Литвиненко Павло Леонідович____


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Спеціальні прилади і системи точної механіки

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів ECTS – _5_

Статус навчальної дисципліни (ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.2. Дисципліни вільного вибору студентів)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 77

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _5,3_

Самостійна робота___96__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_7

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-      проводити аналітичний огляд, класифікацію та вибір приладів і систем точної механіки спеціального призначення;

-      виконувати необхідні проектні та конструкторські розрахунки;

-      використовувати отримані знання для вирішення відповідних практичних завдань.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-     основні питання з принципів побудови приладів і систем точної механіки спеціального призначення, особливості проектування та конструктивного виконання їх основних елементів та вузлів;

вміти :

-     виконувати аналітичний огляд, класифікацію та вибір спеціальних приладів і систем точної механіки, проводити їх функціональний та структурний аналіз, виконувати необхідні проектні та конструкторські розрахунки.

Основна література

1. Воронцов Л. Н. Приборы автоматического контроля размеров в машиностроении /  Воронцов Л. Н., Корндорф С.Ф. – М. : Машиностроение, 1988. – 290 с. – ISBN 5-217-00005-8.

2.  Теория и проектирование контрольных автоматов / [Воронцов Л. Н. и др.]. – М. : Высш. шк., 1980. – 560 с.

3. Координатные измерительные машины и их применение / [Гапшис В.-А. А. и др.].  – М. :  Машиностроение, 1988. – 328 с. – ISBN 5-217-00003-1.

4. Бурдаков С. Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов / Бурдаков С. Ф., Дьяченко В. А., Тимофеев А. Н. – М. :  Высш. шк., 1986. – 264 с. – ISBN 5-1617332-А.

5. Ямпольський Л. С. Елементи робототехнічних пристроїв і модулів ГВС / Ямпольський Л. С., Поліщук М. М., Ткач М. М. – К. : Вища шк., 1992. – 421 с.

 

Додаткова література

6. Кун С., Госселин К. Структурный синтез параллельных механизмов./ Кун С., Госселин К. ; пер. с англ. Л. В. Рыбак, А. В. Чичварина. – ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 275 с.

7. Зенкевич, С.Л. Основы управления манипуляционными роботами / С.Л.Зенкевич, А.С.Ющенко. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 480 с.

8. Бабак В. П. Автоматизованные системы неразрушающего контроля на базе микропроцессоров и микро-ЭВМ / Бабак В. П. – К. : УМКВО, 1988. – 71 c.

9. Робототехника и гибкие автоматизированные производства / Под ред. И. М. Макарова. – М.:  Высш. шк., 1986. Кн. І. – 356 с.

10. Вальков В. М. Контроль в ГАЛ / Вальков В. М. – Л. :  Машиностроение, 1986. – 232 с.

11. Робототехніка / Костюк В. І., Спину Г.О., Ямпольский Л. С., Ткач М. М. – К. : Вища шк., 1994. – 447 с.

12. Трехмерный контроль / Метрологический Центр Измерительных Приборов и Инструментов «Мастер-Сервис». – Режим доступа:  http://www.metrologi.ru/production/control

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Кажется, дело идет к тому, что наука откроет Бога. И я заранее трепещу за его судьбу. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801581
Останні статті