УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Системи CAE CAD

Викладач: _____к.т.н., асистент_Котляр Світлана Сергіївна


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Системи CAE CAD

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _2,5_

Статус навчальної дисципліни (ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проетування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 88

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:___бакалавр__

Загальна кількість  ____36_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних –_2_

самостійної роботи студента – _2,2__

Самостійна робота___39__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_8

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни «Системи CAE/CAD» є формування у студентів здатностей:

-          орієнтуватися в структурі програми Catia;

-          створювати ескізи деталей приладів;

-          будувати 3D-моделей деталей приладів;

-          виконувати операції над 3D-моделями деталей;

-          організовувати процес проектування деталей приладів таким чином, щоб він якнайкраще відповідав технічному завданню на проектування моделі деталі.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: структури програми Catia; основних елементів для створення 3D-моделей;

уміння: створювати ескізи деталей приладів; на основі ескізів будувати 3D-моделі деталей; виконувати операції над 3D-моделями деталей;

досвід: самостійно обирати відповідний базовий примітив; чітко представляти, які взаємини між батьківськими і дочірніми елементами повинні існувати, а також які розміри і порядок примітивів якнайкраще відповідають технічному завданню на проектування моделі деталі приладу.

Рекомендована література

  1. Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование – М: ДМК Пресс, 2006. – 240 с.
  2. Басов К. А. CATIA V5. Геометрическое моделирование – СПб: Питер, 2008. – 272 с.
  3. Документація «CATIA V5 R18 User Guide».
  1. Форум Catia V5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.php?f=10

 


 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Процесс научных открытий - это, в сущности, непрерывное бегство от чудес. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190140
Останні статті