УкраїнськаРусскийEnglish
Середа, 17 липня 2024

Конструювання приладів

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович____


1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Конструювання приладів

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів ECTS – _2,5_

Статус навчальної дисципліни (ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

освітня програма __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання 88

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____45_год.

Лекції __27_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2,5_

самостійної роботи студента – _1,7__

Самостійна робота___30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_8

 1. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.           Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формулювання у студентів здатностей:

-                     кваліфіковано розробляти кресленики деталей приладів;

-                     кваліфіковано розробляти кресленики складальних одиниць;

-                     розробляти відносно прості принципові та структурні схеми вимірювальних перетворювачів тиску, сили та крутного моменту;

-                     розробляти, відповідно діючим стандартом текстові конструкторські документи;

-                     необхідних для підготовки дипломних проектів ОКР “ бакалавр ”, що відповідають вимогам методичних документів кафедри Приладобудування.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння матеріалів і основних положень навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

-                     основних положень розробки креслеників деталей;

-                     основних положень розробки креслеників складальних одиниць;

-                     основних положень подання принципових та структурних схем;

-                     правил постановки на кресленику деталі розмірів, граничних відхилень, шорсткості поверхні, твердості поверхневого шару, параметрів покриття;

-                     основних положень розробки текстових конструкторських документів (специфікації, розрахунку);

-                     основних видів механічної обробки деталей та видів металообробних верстатів;

-                     окремих положень з’єднання деталей в межах складальних одиниць.

Уміння:

-                     розробляти кресленики деталей середнього рівня складності;

-                     розробляти кресленики складальних одиниць середнього рівня складності;

-                     визначати матеріал для деталей, граничні відхилення, шорсткість поверхонь, твердість поверхневого шару, параметри покриття;

-                     самостійно розробляти, як типові так і оригінальні складальні одиниці середнього рівня складності;

-                     розробляти принципові та структурні схеми вимірювальних перетворювачів тиску, сили, крутного моменту;

-                     розробляти текстовий конструкторський документ – специфікацію;

-                     пов’язувати конструкторські та технологічні аспекти розробки та виготовлення деталей.

Досвід:

-                     розробки креслеників деталей середньої складності;

-                     розробки креслеників складальних одиниць середньої складності;

-                     розробки специфікацій складальних одиниць;

-                     розробки принципових та структурних схем вимірювальних перетворювачів окремих механічних величин.

Рекомендована література

Базова література

 1. Андреева Л.Е. Упругие чувствительные элементы. Издательство Саратовского университета, 1980. – 264 с.
 2. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення.
 3. ДСТУ 3651.1-97 – Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.
 4. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. Учебник для вузов. – 2е изд. Перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 440 с.
 5. Корсунов В.П. Упругие чувствительные элементы. Издательство Саратовского университета, 1980. – 264 с.
 6. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник 4е изд. – Л.: Машиносроение, 1989. – 700 с.
 7. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня “ бакалавр ” / Уклад.: О.К. Нікітін, В.М. Зайцев. К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – 112 с.

Допоміжна

 1. Преображенский В.П. Технологические измерения и приборы: Учебник для вузов. – 3е изд. – М.: “Энергия”, 1978. – 704 с.
 2. Проектирование датчиков для измерения механических величин / Под ред. Е.П. Осадчего. – М.: Машиностроение, 1979. – 480 с.
 3. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. Учебное Пособие для вузов. М.: “Наука”, 1977. – 335 с.
 4. Спектор С.А.Электрические измерения физических величин: Методы измерений: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатом – издат, 1987. – 320 с.
 5. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. М.: Физматиздат, 1960. – 380 с.
 6. Шамин В.М. Гидромеханика. Учебник для техн. вузов. – М.: Высш. шк.. 1990. – 380 с.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. (Лев Давыдович Ланда)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4785
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3177071
Останні статті