УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Засоби інтелектуального контролю та діагностики

Викладач: _____к.т.н., доцент_Дубінець Владислав Іванович____

 

 

Основна література

1.Войтович И.Д., Корсунський В.М. Інтелектуальні сенсори. Наукове видання НАНУ  Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова. –К.,2007.-514с.

2.Головин Ю.И. Введение в нанотехнику.-М.Машиностроение. 2007,496 с.

3.Encyclopedia of Sensors: в 10 томах/ Под редакцией К.Граймза, Э.Дики и М.Пишко, American Scientific Publishers (США), 2005.

4.Петров С.Ю., Власов Н.О. и др. Регистрирующие приборы, программируемые контроллеры, датчики: Спр.пособие //Под ред. С.Ю.Петрова. СПб: НПК «Оазис»,2000.

5.Дубинец В.И., Веселков Р.С., и др. Детали и механизмы роботов. К.: Выща школа, 1990. - 342с.

6.Дубинец В.И. Контрольные расчетно-графические работы с применением ПЭВМ.-К.: КПИ, 2004.

7.  Фрайден Дж. Современные датчики.М.:Техносфера.,2005,592с.

8.  Безвесільна О.М. Технічні засоби автоматизації: перетворюючіпристрої приладів. Житомир : ЖДТУ, підручник, 2014, 903 с.

9.  Стешенко Б.В. ПЛИС фирмы АLTERA: проектирование устройствобработки сигналов. –М.: ДОДЭКА, 2000. –128 с.

10.  Періодичні видання за 2012-2017рр: Нано и микросистемная техника (Датчики и системы); Изв. Вузов серия Приборостроение; та інш.

11. Інтернет-ресурси: www.microsystems.ruwww.nanometer.ruwww.altera.com – сайт фирмы Altera Corporation.

Додаткова література

  1. Общий каталог фирмы «Эндевко» США, 2010
  2. Генри М. Самоаттестующиеся датчики // Датчики и системы. 2002. №1. С. 51-60.
  3. Самхарадзе Т.Г. Теория и техника измерений физических величин. М.:Машиностроение, 2001.
  4. Рябыкин С.Л., Загавура Ф.Я. Средства измерений параметров движения. К.: Выща школа, 1987. - 135с.

Засоби інтелектуального контролю та діагностики -1. Інформаційні моделі інтелектуальних засобів контролю та діагностики

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Засоби інтелектуального контролю та діагностики -1. Інформаційні моделі інтелектуальних засобів контролю та діагностики

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

освітня програма; __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування прилабів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __7_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Засоби інтелектуального контролю та діагностики -2. Цифрові системи контролю та діагностики обладнання

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Засоби інтелектуального контролю та діагностики -2. Цифрові системи контролю та діагностики обладнання

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____36_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) _9_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _9_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2_

самостійної роботи студента – _3__

Самостійна робота54__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Реально то, что может быть измерено. (Макс Планк)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190123
Останні статті