УкраїнськаРусскийEnglish
П'ятниця, 21 червня 2024

Трьохмірне конструювання на ОЕМ

Викладач: _____д.т.н., професор_Киричук Юрій Володимирович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Трьохмірне конструювання на ОЕМ

Форма навчання _денна_

Спеціальність__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.2. Дисципліни вільного вибору студентів)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____45_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _27_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _2,5_

самостійної роботи студента – _2,5__

Самостійна робота45__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

1.1.                    Мета навчальної дисципліни.

Курс "Трьохмірне конструювання" є одною з спеціальних дисциплін, що вивчаються студентами фаху "Приладобудування" і є продовженням дисципліни "Комп'ютерна графіка та дизайн".

Курс має на меті дати студентам знання, за методикою конструювання типових деталей і механізмів приладів на базі системи SolidWorks, дати основні принципи їхнього тривимірного представлення на ЕОМ.

Під час вивчення курсу студенти, використовуючи знання, отримані на курсах „Прикладна механіка”, „Інженерна графіка”, „Конструювання елементів приладів та компютерних систем”, "Комп'ютерна графіка та дизайн" прищеплюються уміння і навички проводити інженерний аналіз елементів і механізмів, правильно вибирати матеріали, встановлювати точність і якість поверхні, складати деталі в вузли застосовуючи необхідний програмний апарат і обчислювальну техніку.

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання за принципом роботи й устрою механізмів приладів, по основних положеннях їхньої теорії розрахунку и конструювання.

уміння і навички проводити інженерний аналіз елементів і механізмів, правильно вибирати матеріали, встановлювати точність і якість поверхні, складати деталі в вузли застосовуючи необхідний програмний апарат і обчислювальну техніку.

досвід використання методів  інженерного аналізу елементів і механізмів, оформлення супровідної документації  для створеної бази даних.

Рекомендована література

1. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2005.-СПб.:Питер, 2006.-816с.

2. Тику Ш. Эффективная работа: SolidWorks 2004.-СПб.:Питер, 2005.-768с.

3. В.П.Прохоренко. SolidWorks. Практическое руководство. –М.:ООО «Бином-Пресс», 2004 г.-448с.

4. Собачкин А., Харитонович А., Андрей Алямовский, Евгений Одинцов, Николай Пономарев. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике (с CD-ROM) BHV-Санкт-Петербург · 2005 г.-398с.

5. Прерис А. М. Solidworks 2005/2006. Учебный курс Питер 2006 г.-273с.

6. Наталья Дударева, Сергей Загайко. Solidworks 2006. Самоучитель (с CD- ROM) BHV · 2006 г.-253 с.

Вложения:
ФайлОпис
Скачать этот файл (OKM_Трехмерн.констр.pdf)OKM_Трехмерн.констр. 
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. (Нильс Бор)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3133075
Останні статті