УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 18 червня 2024

Комп'ютерні технології прийняття рішень

 

Викладач: _____к.т.н. ассистент_Котляр Світлана Сергіївна____

Комп’ютерні технології прийняття рішень-1. Комп’ютерні технології інженерних рішень

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Комп’ютерні технології прийняття рішень-1. Комп’ютерні технології інженерних рішень

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Комп’ютерні технології прийняття рішень-2. Комп’ютерний аналіз при проектуванні

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Комп’ютерні технології прийняття рішень-2. Комп’ютерний аналіз при проектуванні

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _4,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаДКР

Семестр __2_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __18_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _36_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _4,5__

Самостійна робота81__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології прийняття рішень» є формування у студентів здатностей:

-          орієнтуватися в модулях програми Catia;

-          створювати 3D-моделей деталей приладів;

-          використовувати вимірювальну геометрію;

-          компонувати збіркові моделі приладів;

-          отримувати креслення збірок і деталей приладів;

-          створювати деталі приладів за допомогою складних поверхонь;

-          проводити  розрахунки механізмів приладів;

-          організовувати процес проектування приладу таким чином, щоб він якнайкраще відповідав технічному завданню на проектування приладу.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: модулів програми Catia; допоміжних елементів для створення 3D-моделей; можливостей вимірювальної геометрії;

уміння: створювати 3D-моделей деталей приладів за допомогою допоміжних елементів; проектувати деталі з використанням можливостей вимірювальної геометрії; компонувати збіркові моделі приладів із раніше створених деталей приладів; отримувати креслення збірок і деталей приладів; створювати деталі приладів за допомогою складних поверхонь; проводити  розрахунки механізмів приладів;

досвід: самостійно обирати елементи програми Catia для побудови деталей різної складності; самостійно обирати базову деталь для створення збіркових вузлів приладів; самостійно обирати види креслень для найкращого відображення деталі; створювати конструкторську документацію відповідно до вимог ЄСКД у системі проектування Catia; самостійно обирати елементи програми для побудови деталей складної форми.

Рекомендована література

  1. Басов К. А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование – М: ДМК Пресс, 2006. – 240 с.
  2. Басов К. А. CATIA V5. Геометрическое моделирование – СПб: Питер, 2008. – 272 с.
  3. Документація «CATIA V5 R18 User Guide».
  1. Форум Catia V5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.plm-forum.ru/forum/viewforum.php?f=10
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Случайные открытия делают только подготовленные умы. (Блез Паскаль)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3126572
Останні статті