УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 20 червня 2024

Основи інженерного експерименту

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Литвиненко Павло Леонідович____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Основи інженерного експерименту

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійної та практичної підготовки (за вибором студентів))

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРеферат

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Залік

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-     вирішувати основні питання з організації та проведення   інженерного експерименту;

-     проводити обробку та оцінку результатів інженерного експерименту;

-     використовувати отримані знання для вирішення відповідних наукових та виробничих  завдань.

 

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

основні питання підготовки, планування та проведення інженерного експерименту, основні методи обробки результатів  експерименту, їх оцінки та аналізу;

вміти :

аналізувати визначальні фактори при виборі стратегії проведення експерименту, оцінювати основні складові при постановці завдання, визначатися з типами вирішуваних завдань та методами їх розв'язання, застосовувати основні положення теорії планування, орієнтуватися у способах отримання функції цілі, обробки результатів експерименту, оцінки їх достовірності.

Основна література

 

1. Электротехнический справочник: в 4 т. / Под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство МЭИ, 1995 – Т. 1. – 440 с.

2. Кузьмичев Д. А. Автоматизация экспериментальных исследований : учеб. пособие / Кузьмичев Д. А., Радкевич И. А., Смирнов А. Д. – М. : Наука, 1983, 392 с.

3. Душинський В. В. Основи наукових досліджень / Душинський В. В. – К. : НТУУ "КПІ", 1998. –  408 с.

4. Лавренчик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его результатов : учеб. пособие для вузов / Лавренчик В. Н. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.

5. Рожнов В. Ф. Основы теории инженерного эксперимента : учеб. пособие / Рожнов В. Ф. – М. : МАИ, 2007. – 356 с.

6. Ступин Ю. В. Методы автоматизации физических экспериментов и установок на основе ЭВМ /  Ступин Ю. В. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 248 с.

 

Додаткова література

 

7. Статистические методы в инженерных исследованиях / [под ред. Круга Г. К.]. – М. : Высшая школа, 1983. – 216 с.

8. Тимошенко Г. М. Теория инженерного эксперимента / Тимошенко Г. М., Зима П. Ф. – Донецк : ДПИ, 1987. – 64 с.

9. Павленко В. А. Приборы для научных исследований и автоматизации эксперимента / Павленко В. А. – Л. : Наука, 1982. – 196 с.

10. Налимов В. В. Теория эксперимента / Налимов В. В. – М. : Наука, 1971. – 208 с.

11. Налимов В. В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / Налимов В. В. Чернова Н. А. – М. : Наука, 1965. – 409 с.

12. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Соловйов С. М. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

 

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Я хочу знать замысел Бога. Все остальное всего лишь детали. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3132057
Останні статті