УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Математичне моделювання систем і процесів

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

 

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

9. Математичне моделювання  систем і процесів

9.1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

Галузь знань

15 Автоматизація та приладобудування (шифр і назва)

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

“ Математичне моделювання  систем і процесів ”

Форма навчання

денна

Спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

освітня програма: «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»_______        ____

(шифр і назва)

Кількість
розділів  2

Цикл до якого належить кредитний модуль

____________________________

Фундаментальної підготовки

 

Індивідуальне завдання

---ДКР---------

Рік підготовки 2

Семестр 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр

Загальна кількість годин

120 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

36 год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум).

Тижневих годин:аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

66 год.,у тому числі на виконання індивідуального завдання 10год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

 

 

prof. Geraimchuk M.D.

9. Mathematical modeling of systems and processes

9.1.Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Branch of knowledge 15 Automation and instrumentation

Subjects,

to which belongs a credit module

Mathematical modeling of systems and processes

Form of study

daytime

Specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Specialties:

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

Specializations: Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices

Number

sections 2

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

 

Individual task

ДКР

Year of training 2

Semester 1

Education level

master's degree

Total hours

120  hours

 

Lectures

18 hours:

 

Practical (Seminar) 36 hours:

 

Laboratory (computer workshop)

 

Weekly hours:

classroom - _3__

CPC - _2___

Independent work

66 hours

including for the execution of an individual task 10 hour

 

Type and form of semester control

test

 

 

 


 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190088
Останні статті