УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 20 червня 2024

Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Викладач: _____д.т.н., професор_Безвесільна Олена Миколаївна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Наукові дослідження в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.2.Навчальні дисципліни  професійно  та практичної підготовки (за вибором студентів))

освітня програма __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в приладобудуванні_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-науковою програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _5,3__

Самостійна робота96__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання сучасних методів розробки та дослідження теорії і принципів побудови високоточних автоматизованих комп'ютеризованих електромеханічних вимірювальних систем, розробки та дослідження математичної моделі автоматизованих електромеханічних вимірювальних систем (ЕВС), дослідження статичних, інструментальних, динамічних та систематичних похибок у разі випадкових вібрацій основи, методів боротьби с завадами у тому числі з фундаментальними шумами, методів фільтрації шумів.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни:

 • викласти основні відомості, необхідні для теоретичного і практичного вивчення тем лекцій дисципліни;
 • викласти основні відомості, необхідні для придбання уміння та навиків використання сучасних експериментальних методів в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • розкрити професійну, методичну спрямованість дисципліни, її зв'язок з іншими дисциплінами спеціальності.

Студенти при вивченні дисципліни набувають такі

знання:

 • світоглядних проблем дисципліни,
 • основних напрямків і перспектив розвитку приладобудування, контрольно-вимірювальної техніки, сучасних експериментальних методів в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • § математичних методів рішення задач дисципліни спеціальності,
 • прийомів самостійної роботи для освоєння матеріалів лекцій і вивчення технічної літератури,
 • методів проведення наукових досліджень по дисципліні,
 • методики обрання відповідних методів експериментальних досліджень і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ у залежності від поставленого завдання,
 • предмета дисципліни та його ролі у кваліфікації магістра;

уміння:

 • володіти раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної інформації    з  наукових досліджень у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • використовувати сучасну обчислювальну техніку при впровадженні експериментальних методів наукових досліджень в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • § проводити наукові дослідження у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • виконувати  всі  необхідні  розрахунки  при  впровадженні  наукових досліджень у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • самостійно приймати рішення, обирати критерії і методи оптимізації і оптимізувати параметри при впровадженні наукових досліджень у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,
 • користуватися сучасним математичним апаратом та ЕОМ при рішенні інженерних задач експериментальних методів у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

досвід:

-          проводити наукові дослідження у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,

-          використовувати методи проведення наукових досліджень в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, методики обрання  відповідних приладів та приладових систем і математичної обробки отриманих даних на ЕОМ,

-          використовувати математичні методи рішення задач зі спеціальності, прийомів самостійної роботи для освоєння матеріалів лекцій і вивчення технічної літератури,

-          використовувати новітні технології (нанотехнології, апарат нейронних мереж, вейвлет-аналіз та інш.) при наукових дослідженнях в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

 1. Безвесільна О.М. Вимірювання прискорень. Підручник. – Либідь: Київ, 2000, - 264 с.
 2. Бесекерский В. А. Динамический синтез систем автоматического регулирования. - М: Наука, 1990, - 992 с.
 3. Браммер К., Зиффлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. - М.: Наука, 1992, -189с.
 4. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1970, -391 с.
 5. Гравиразведка. Справочник геофизика/ Под ред. Е.А.Мудрецовой. - М.: Недра, 1991, -397с.
 6. Гроп Д. Методи идентификации систем. М.: Мир, 1999, - 302 с.
 7. Грушинский Н.П. Определение силы тяжести на море. М.: Недра, 1970, – 246 с.
 8. Ишлинский А.Ю. Ориентация, гироскопы и инерциальная навигация. М.: Наука, 1996, -66 с.
 9. Коновалов С.Ф., Никитин Е.А., Селиванова Л.М. Ч. ПІ. Акселерометры, датчики угловой скорости. Под ред. Пельпора Д.С. М.: Высшая шк., 1990, -128 с.

10.  Кошляков В.Н. Задачи динамики твердого тела в прикладной теории гироскопов. Аналитические методы. М.: Наука, 1985. - 288 с.

11.  Мак-Лахлан Н.В. Теория и приложение функций Матье. М.: Мир, 1992. –474 с.

12.  Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. ”Інформаційно -  комп’ютерні системи та технології. Експериментальні методи вимірювання механічних величин.” Підручник З грифом МОНУ. – Житомир: ЖДТУ, 2007.-320 с.

13.  Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. ”Інформаційно -  вимірювальні системи та технології. Експериментальні методи вимірювання механічних величин” - Видавництво ЖДТУ з грифом ЖДТУ,- Житомир,2007,-124 с.

14. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Тимчик Г.С. Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп’ютерні системи та технології: Підручник. З грифом МОНУ – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 876 с.

Література додаткова

15.  Мартыненко Ю.Г. Движение твердого тела в злектрических и магнитных полях. М.: Наука, 1998. 368 с.

16.  Павловский М.А. Теория гироскопов. К.: Высш. шк., 1986. 302 с.

17.  Пантелеев В.Л. Основы морской гравиметрии. М.: Недра, 1993. 286 с.

18.  Пельпор Д.С., Осокин Ю.А., Рахтеенко Е.Р. Приборы систем ориентации и стабилизации М.: Машиностроение, 1997. 208 с.

19.  Самотокин Б.Б., Мелешко В.В., Степанковский Ю.В. Навигационные приборы и системы. К.: Высш. шк., 1996. 344 с.

20.  Свешников А.А., Ривкин С.С. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов. М.: Наука, 1994. 536 с.

21.  Сейдж 3., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении М.: Связь, 1996, 495 с.

22.  Современные методы идентификации системы / Под ред. П. Эйкоффа. М.: Мир, 1993.400с.

23.  Якубович В.А., Старжинский М.С. Линейные дифференциальные уравнения с периодическими коэффициентами и их приложение. М.: Наука, 1992. - 718с.

24.  Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Перетворюючі пристрої приладів. Підручник з грифом МОНУ. - Київ: ВІПОЛ, 1993. - 544 с.

25.  Безвесільна О.М., Таланчук П.М. Відлікові та реєструючі пристрої приладів: Навчальний посібник з грифом МОНУ. - Київ: ВІПОЛ, 1993. - 172 с.

26.  Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я. Витратометрія. Навчальний посібник з грифом МОУ. -Київ: "Либідь", 1997. - 176 с.

27.  Безвесільна О.М., Кашперський В.С. Вимірювання мас та ваги. Підручник з грифом МОНУ. -Київ: "Либідь", 1997. - 170 с.

28.  Безвесільна О.М., Загавура Ф.Я. Навчальний посібник з грифом МОНУ. САПР в дипломному та курсовому проектуванні. - Київ: "Либідь",2000. – 352 с.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
И что ты скажешь, физика? Охлаждение отношений между людьми, как следствие трения между ними. (Станислав Ежи Лец)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4772
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3132090
Останні статті