УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

2. Науково-дослідна робота над темою магістерської дисертації

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

 

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

 

6. Науково- дослідна робота над темою магістерської дисертації -1

6.1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

напряму 15 Автоматизація та приладобудування

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

«Науково- дослідна робота над темою магістерської дисертації»

Форма навчання

денна

 

спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Кількість
кредитів ECTS

3

Статус кредитного модуля

нормативний

 

Спеціалізації: «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»,

«Іформаційні технології та вимірювальні системи  точної механіки»

Кількість
розділів  1

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

 

 

 

 

Індивідуальне завдання

 

Рік підготовки 2

Семестр 3

Освітній-кваліфікаційний рівень

магістр

Загальна кількість годин

90 год.

Лекції

 

Практичні (семінарські)

18 год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум)

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

72год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

_____________________ год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

(

 

prof. Geraimchuk M.D.

 

6. Research work on the topic of the master's thesis -1

 

6.1. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Direction of training 15  Automation and instrumentation

Subjects,

to which belongs a credit module

« Research work on the topic of the master's thesis »

Form of study

daytime

specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Specialties:

152 Metrology and Information and Measurement Technology

ECTS credits  -3

The status of the credit module

normative

Specializations: Information Technologies and Precision Mechanics Measuring Systems,

Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices

Number

sections 1

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

 

Individual task

 

Year of training 2

Semester 3

Education level

master's degree

Total hours

90years

 

Lectures

 

Practical (Seminar) 18

Laboratory (computer workshop).

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

72 hours

including for the execution of an individual task

years

Type and form of semester control

test

 

 

 
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
«Почему?» – можно назвать матерью всех наук. (Артур Шопенгауэр)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190070
Останні статті