УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 16 квітня 2024
Навчальні лабораторії

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Матеріальна база кафедри:

Основні лабораторії кафедри оснащені сучасними комп’ютерними системами, а також 8-мю подарованими КНР комп’ютерними системами «LENOVO», новим ліцензованим  Європейським програмним пакетом «KATIA» та іншими. На кафедрі  організовані у всіх лабораторіях робочі місця для магістрів для проведення ними наукових досліджень по темам магістерських дисертацій.

Програми навчання кафедри спрямовані на вивчення майбутніми фахівцями новітніх досягнень інформаційних технологій, комп'ютерних технологій проектування (CAD, CAE, САМ) і комп'ютерних систем.

Кафедра має два комп'ютерні центри (класи персональних ЕОМ), учбові та наукові лабораторії

Мікропроцесорної техніки та автоматизації вимірювань (опис, фото)

Лабораторія обчислювальної техніки

Перетворюючих пристроїв приладів (опис, фото)

Елементів приладів та засобів вимірювання параметрів руху

Засобів виміру витрат

Засобів вимірювання в системах енергозбереження (опис, фото)


Лабораторія Засобів вимірювання в системах енергозбереження

Науково-навчальний лабораторний комплекс вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Враховуючи надзвичайну важливість забезпечен­ня якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Ав­томатизація та комп'ютерно-інтегровані технології» і «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» із професійною направленістю на вирішення насущ­них проблем нафтогазового комплексу у галузі проек­тування, конструювання, дослідження та експлуатації засобів вимірювання витрати природного газу у Націо­нальному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» за безпо­середньої участі та сприяння Національної акціонер­ної компанії «Нафтогаз України» створено спеціалізо­вану науково-навчальну лабораторію, яку оснащено комп'ютерною технікою, сучасними зразками засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати природного газу, передачі та оброблення отриманої інформації.

До комплектування лабораторної бази долучили­ся провідні виробники приладів та систем обліку, на базі яких розроблено цикли лабораторних та прак­тичних занять із можливостями проведення дослі­джень систем вимірювання об'єму та об'ємної витра­ти природного газу. Серед них необхідно відзначити НВП «Гремпіс» (м. Вінниця), СПД «Бартош А.П.» (м. Вінниця), ТОВ «НВП «Вимірювальні технології» (м. Київ), ТОВ «КУРС» (м. Дніпропетровськ), ДП «УКРГАЗТЕХ» (м. Київ), ТОВ «ЕІТЕЕ» (м. Харків), ТОВ СП «Радмір- тех» (м. Харків), ТОВ «СЛОТ» (м. Івано-Франківськ), ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», компанію «Самгаз», Державне підприємство «Завод Арсенал», ТОВ «Науково-виробнича фірма «ТЕМП».

Науково-навчальний лабораторний комплекс ба­зується на застосуванні сучасних давачів тиску газу, температури, обчислювачів та коректорів об'єму газу «Універсал-01», «Універсал-02», «В-25», «Слот», «Тандем», «Гамма Флоу», «Флоутек», ультразвуково­го лічильника «Курс-01», роторного вимірювального комплексу «КВР-1» (із коректором газу «ВЕГА»), ротор­них лічильників «GMS G10» та «G2,5 РЛ», мембранних лічильників «Октава» та «Самгаз» (рис. 1-3).

Рис. 1. Стенд для дослідження роботи комплексу вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Рис. 2. Стенд для дослідження роботи комплексу вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу на базі ультразвукого лічильника

Рис. 3. Стенд для дослідження роботи побутових лічильників природного газу

Відтворення натурних умов застосування приладів здійснюється шляхом фізичного створення реальних витрат газу, тиску та температури вимірюваного се­редовища у технологічній магістралі. Для цього роз­роблено установку фізичного моделювання надлиш­кового тиску із різними значеннями, які задаються під час проведення досліджень. Температурний діа­пазон газу у трубопроводі відтворюється термоста­том, а витрата вимірюваного середовища - шляхом комп'ютерного моделювання плину газу із різною швидкістю (розробленого фахівцями ТОВ «ДП УКР­ГАЗТЕХ») або використанням турбінного збуджува­ча. Управління потужністю збуджувача здійснюється шляхом керування швидкістю обертання його ротора за допомогою електричного регулятора напруги і, від­повідно, створення витрати у широкому динамічному діапазоні. Для перевірки роботоздатності обчислю­вачів об'єму газу «Універсал-1» та «Універсал-2» «НВП «Гремпіс» розроблено імітатори, які застосовують для діагностики пристроїв безпосередньо як в умовах їх експлуатації, так і для стендових досліджень.

З метою навчання фахівців застосуванню багато­рівневих систем доступу до вузлів обліку і принципів складання щодобового балансу газу на обладнаних комп'ютерами робочих місцях установлено відповід­не програмне забезпечення (рис. 4).

Рис. 4. Дослідження роботи комплексів вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Метою є набуття прак­тичних навичок вимірювання об'єму та об'ємної ви­трати природного газу із використанням засобів вимірювальної техніки, а також підготовка високо­кваліфікованих фахівців, які займаються обслуговуван­ням вузлів обліку та використовують результати вимі­рювань витрати газу під час комерційних розрахунків.

Основними завданнями є: набуття знань щодо функціональних мож­ливостей та особливостей організації обліку природ­ного газу на базі сучасних вимірювальних приладів та систем; з'ясування особливостей установлення (монтажу) засобів вимірювання; розв'язання питань вибору лічильника для вимірювання будь-якого виду газу; розроблення порядку направлення засобів вимі­рювальної техніки на експертизу; створення методики виконання вимірювань об'єму природного газу; здо­буття навичок калібрування датчиків тиску і перепаду тиску; застосування багатопараметричних вимірю­вальних перетворювачів витрати, коректорів, обчис­лювачів та лічильників і їх перепрограмування.

Особливу увагу приділяють практичній підготовці у площині набуття навичок роботи із засобами вимі­рювальної техніки, з яких формуються (комплектують­ся) вузли обліку (калібрування перетворювачів витра­ти, температури, тисків та коректорів і обчислювачів), перепрограмуванню обчислювачів та коректорів.

Підготовка фахівців передбачає розгалужену комплексну систему навчання - органічне поєднання навчального процесу (з ухилом на практичну підготовку) і плідної співпраці з організаціями та підпри­ємствами, які розробляють нові та вдосконалюють на­явні методи і засоби вимірювання витрати та кількості природного газу.

Науково-навчально-лабораторний комплекс направлений на розв'язання основних задач під час підготовки і перепідготовки фахівців у га­лузі вимірювання об'єму та об'ємної витрати природ­ного газу: здобуття знань із функціональних можли­востей та особливостей організації обліку природного газу на базі сучасних вітчизняних вимірювальних при­ладів та систем; вивчення особливостей установлення (монтажу) засобів вимірювання; опанування загаль­ними питаннями вибору лічильника для вимірювання будь-якого виду газу; окреслення порядку направлен­ня засобів вимірювальної техніки на експертизу; опа­нування методиками виконання вимірювань об'єму природного газу; набуття навичок калібрування дат­чиків тиску і перепаду тиску, багатопараметричних вимірювальних перетворювачів витрати, коректорів, обчислювачів та ультразвукових лічильників та їх пе­репрограмування.

 
Лабораторія Мікропроцесорної техніки та автоматизації вимірювань

Навчальна лабораторія «Мікропроцесорної техніки та автоматизації вимірювань» створена викладачами кафедри у 1980 році для циклу дисциплін пов’язаних з обчислювальною технікою та інформаційними технологіями (це насамперед, дисципліни «Мікропроцесори в засобах вимірювання» та «Комп’ютеризовані вимірювальні комплекси»).

Кафедральна лабораторія забезпечує:

  • вивчення основ мікропроцесорної техніки;
  • порівняння різних варіантів побудови «інтелектуальної» частини сучасного вимірювального приладу (плата, модуль, велика інтегральна схема);
  • програмування функцій мікропроцесорів;
  • вивчення інформаційних аспектів передавання інформації у сучасних комп’ютеризованих вимірювальних комплексах (джерела та приймачі інформації, канали передавання );
  • вибір датчиків та інтерфейсних сполучень для каналів збору даних;
  • порівняння та вибір засобів кодування та захисту даних;
  • застосування засобів децентралізації обробки вимірювальної інформації при побудові вимірювальних комплексів.

Сьогодні лабораторія – це великий комп’ютерний зал з різноманітним обладнанням (частково покупним, частково розробленим власними силами): ПЕОМ LENOVO (8 уст.), лабораторні пристрої з модулями серії І-7000 (цифрові комутатори, модулі аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) та цифрово-аналогові перетворювачі (ЦАП), плати для роботи з AVR-МК, мікроЧІП.

Фотографія навчальної лабораторії (більше фото)

В лабораторії студенти виконують такі лабораторні роботи з дисципліни «Мікропроцесори в засобах вимірювання»:

Лабораторна робота №1. Звуковий синтезатор (структура мікропроцесорної системи, Н-коди).

Лабораторна робота №2. Електронний «пінг-понг» (установка з мікроЧІП).

Лабораторна робота №3. Контролерні функції мікропроцесора (формування затримки програмним шляхом, «біг вогників»).

Лабораторна робота №4. Робота PIR-датчика з МК Arduino AVR-МК.

Лабораторна робота №5. Відлагоджувальна плата tiny85 USB.

Лабораторна робота №6. Пристрої введення вимірювальної інформації (Робота з портами).

Лабораторна робота №7. Програмування мікроЧІП (МК PIC16F84).

Лабораторна робота №8. Робота 32-розрядного МК Arduino MÆ (Zero) з периферійними пристроями.

В лабораторії студенти виконують такі лабораторні роботи з дисципліни «Комп’ютеризовані вимірювальні комплекси»:

Лабораторна робота №1. Модульне приладобудування.

Лабораторна робота №2. Пріоритетне підключення приладів – джерел інформації.

Лабораторна робота №3. АЦП у вимірювальних каналах.

Лабораторна робота №4. Робота з зовнішнім модулем ADC8E.

Лабораторна робота №5. Робота з модулем TCRT5000.

Лабораторна робота №6. Робота з відбивачем-датчиком контролю переміщень.

Лабораторна робота №7. Одноконтурні АВК (калібрування датчика переміщень, запис характеристики у пам'ять мікропроцесорної системи).

Лабораторна робота №8. Інтелектуальна система з датчиком температури.

 
« ПочатокПопередня123НаступнаКінець »

Сторінка 2 з 3
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4745
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3018123
Останні статті