УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Теорія автоматичного керування

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Писарець Анна Валеріївна____

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Теорія автоматичного керування

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів

ECTS – _6_

Статус навчальної дисципліни (І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в приладобудуванні

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна роботаРГР

Семестр __5_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _7__

Самостійна робота___126__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_Екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

-        складати функціональні та структурні схеми сучасних систем автоматичного керування;

-        застосовувати математичні знання у процесі проектування і побудови математичних моделей систем автоматичного керування;

-        аналізувати часові та частотні характеристики систем автоматичного керування.

1.2.Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-        типи динамічних ланок;

–        перелік та сутність часових і частотних характеристик елементів та систем автоматичного керування;

–        способи синтезу часових і частотних характеристик елементів та систем автоматичного керування;

–        методи визначення стійкості систем автоматичного керування;

–        показники якості систем автоматичного керування;

–        методи підвищення точності систем автоматичного керування.

вміти :

-        створювати диференціальні рівняння елементів систем автоматичного керування;

-        визначати передаточні функції елементів та систем автоматичного керування;

-        будувати та аналізувати часові і частотні характеристики елементів та систем автоматичного керування;

-        оцінювати стійкість та якість систем автоматичного керування.

Основна література

  1. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. – М.: Наука, 1975. – 768 с.
  2. Попов Е. П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления: Учебное пособие для втузов / Е. П. Попов. – М.: Наука, 1989. – 389 с.
  3. Попов В. Л. Теория линейных систем регулирования и управления. – М.: Наука, 1989. – 304 с.
  4. Фельдбаум А. А. Методы теории автоматического управления / А. А. Фельдбаум, А. Г. Бутковский. – М.: Наука, 1971. – 744 с.
  5. Динамика следящих приводов / Под ред. Л. В. Рабиновича. – М.: Машиностроение, 1982. – 496 с.
  6. Зайцев Г. Ф. Теория автоматического управления и регулирования / Г. Ф. Зайцев. – К.: Вища школа, 1989. – 431 с.
  7. Лукас В. А. Теория автоматического управления / В. А. Лукас. – М.: Недра, 1990. – 416 с.
  8. Первозванский А. А. Курс теории автоматического управления: Учебное пособие для вузов / А. А. Первозванский. – М.: Наука, 1986. – 616 с.
  9. Лазарева Т. Я. Основы теории автоматического управления / Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. Мартемьянов. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004. – 352 с.

10.  Слепова С. В. Основы теории точности измерительных приборов: учебное пособие / С. В. Слепова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГу, 2008. – 192 с.

11.  Софиева Ю. Н. Теория автоматического управления / Ю. Н. Софиева, А. Э. Софиев. – М.: МИХМ, 1975. – 165 с.

 

Додаткова література

12.  Полишко С. П. Точность средств измерений: учебное пособие для вузов / С. П. Полишко, А. Д. Трубенок. – К.: Вища школа, 1988. – 149 с.

13.  Теория автоматического управления: Сборник задач и контрольных вопросов / Сост. Ю. Н. Софиева. – М., 1974. – 92 с.

14.  Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления / Под ред. В. А. Бесекеркого. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

15.  Романов В. Н. Точность средств измерений: учебное пособие / В. Н. Романов. – СПб.: СЗТУ, 2003.

16.  Лазарев Ю.Ф. начала программирования в среде MatLAB: Учебное пособие. – К.: НТУУ «КПИ», 2003. – 424 с.

17.  Гераїмчук М. Д. Моделювання систем у середовищі МАTLAB-SIMULINK: Комп’ютерний практикум / М. Д. Гераїмчук, Ю. Ф. Лазарєв, Т. О. Толочко. – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 175 с.

18.  Дьяконов В. П. MATLAB 7.*/R2006/R2007. Самоучитель. – М.: ДМК, 2008. – 768 с.

19.  Терехин В. В. Моделирование в системе MATLAB: Учебное пособие / Кемеровский государственный университет. – Новокузнецк: Кузбассвузиздат, 2004. – 376 с.

20.  Ануфриев И. Е. Самоучитель MatLab 5.3/6.х. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 736 с.

21.  Черных И. В. Simulink: Инструмент моделирования динамических систем:  http://matlab.exponenta.ru/

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается. (Эрнест Резерфорд)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190070
Останні статті