УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Комп’ютерне моделювання процесів та систем

 

Викладач: _____д.т.н., професор_Гераїмчук Михайло Демьянович____

Проф.., д.т.н. Гераїмчук М.Д.                        

3.1.Комп’ютерне моделювання процесів та систем -1

3.1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

 

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

Комп’ютерне моделювання процесів та систем -1”

Форма навчання

денна

напряму 15 Автоматизація та приладобудування__________

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

3.5

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

за освітньою програмою:     «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів в приладобудуванні_______

Індивідуальне завдання

реферат

 

Рік підготовки 2

Семестр 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

105 год.

Лекції

18 год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

51год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

66год.

Вид та форма семестрового контролю

залік

(екзамен / . залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

4.2.Комп’ютерне моделювання процесів та систем -2

4.2. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика кредитного модуля

.

Назва дисципліни,
до якої належить кредитний модуль

«Комп’ютерне моделювання процесів та систем -2»

Форма навчання

денна

 

напряму 15 Автоматизація та приладобудування_____

(шифр і назва)

 

Кількість
кредитів ECTS

4

Статус кредитного модуля

нормативний

 

спеціальністі:   151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”,

Кількість
розділів  3

 

Цикл до якого належить кредитний модуль

________________________

Фундаментальної підготовки

спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології приладів точної механіки»_______

Індивідуальне завдання

реферат

(вид)

Рік підготовки 2

Семестр 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

Загальна кількість годин

135 год.

Лекції 18 год.

Практичні (семінарські)

 

Лабораторні (комп’ютерний практикум) 36год.

Тижневих годин:

аудиторних – _3___

СРС – _2___

Самостійна робота

81год.,

у тому числі на виконання індивідуального завдання

10год.

Вид та форма семестрового контролю

екзамен

 

 

prof. Geraimchuk M.D.

3.1.Computer simulation of processes and systems -1

3.1. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Specialties

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer simulation of processes and systems -1

 

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -3,5

The status of the credit module

normative

specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specialization "Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices" _______,

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 3

Education level

bachelor

Total hours

105 years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

51hours

including for the execution of an individual task

66 years

Type and form of semester control

test

 

Computer simulation of processes and systems -2

4.2. Description of the credit module

Branch of knowledge, direction of training, educational and qualification level

General Indicators

Characteristics of the loan module

Specialties

Subjects,

to which belongs a credit module

Computer simulation of processes and systems -2

 

Form of study

daytime

direction 15 Automation and instrumentation

 

ECTS credits  -4

The status of the credit module

normative

specialties: 151 "Automation and Computer-Integrated Technologies",

Number

sections 3

Loop to which the credit module belongs

Fundamental training

 

 

Specialization "Computer-Integrated Technologies of Precision Mechanics Devices" _______,

Individual task

abstract

 

Year of training 2

Semester 4

Education level

bachelor

Total hours

135years

 

Lectures

18 years

Practical (Seminar)

Laboratory (computer workshop) 36 hours.

Weekly hours:

classroom - _3___

CPC - _2___

Independent work

81 hours

including for the execution of an individual task

10 years

Type and form of semester control

exement

 

 

 

 

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Когда молодой человек сидит в обнимку с хорошенькой девушкой, то целый час пролетает как одна минута. Но посадите его на раскаленную плиту, и минута покажется ему часом. Это и есть теория относительности. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190088
Останні статті