УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Метрологія

Викладач: _____старший викладач_Зайцев Віктор Миколайович

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Метрологія

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів ECTS – _3_

Статус навчальної дисципліни (І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки)

освітня програма __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _2__

Самостійна робота___36__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_3

Анотація дисципліни Метрологія

Вступ. Предметом навчальної дисципліни є - метрологічні основи та конкретні методи формування вимог до точності виготовлення та встановлення функціональних зв’язків між окремими частинами засобу вимірювання; - вивчення метрологічних характеристик приладів, методів обчислення похибок та шляхів підвищення інформаційної здатності засобів вимірювання; - основи забезпечення єдності системи вимірювань, метрологічного забезпечення виробництва; - структура метрологічної служби, основні її структурні елементи та задачі.

Навчальна дисципліна базується на попередньо вивчених курсах, а саме : Математика: математичний аналіз, теорія ймовірностей, математична статистика, теорія множин, програмування, математичне моделювання, алгоритмізація. Фізика: механіка, коливання та хвилі, гази, електромагнітні явища, геометрична оптика та інтерференція світла, лінійне розширення тіл при нагріванні. Теорія механізмів: передачі, тертя, статичні і динамічні характеристики механізмів. Деталі приладів: з’єднання, передачі, характеристики міцність, граничні навантаження. Нарисна геометрія та приладобудівне креслення: єдина система конструкторської документації. Опір матеріалів: основи теорії напруженого та деформованого станів, динамічні характеристики та параметри стійкості балок, стержнів, оболонок різних форм. Матеріалознавство: конструкційні матеріали, їх властивості, залежність характеристик міцності від умов застосування.

При викладенні вищезазначених розділів загальнотехнічних дисциплін слід пов’язувати розглянуті питання з вимогами до елементів приладів, системно підходити до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів. Системний підхід у викладання передбачає прийняття оптимальних рішень при визначенні потрібних властивостей матеріалів, які застосовуються, конструктивних і схемних рішень, прийняття раціональних уніфікованих рішень. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: - застосування єдиної міжнародної системи одиниць вимірювань; - визначення метрологічних характеристик приладів і вимірювальних систем і методів їх розрахунків; - визначення похибок засобів вимірювання, методів їх обчислень та шляхів зменшення; - обробки результатів вимірювань та виявлення похибок; - проведення метрологічної атестації засобів вимірювання; - аналізу метрологічного забезпечення виробництва. 1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: знання: - теорії технічних вимірювань; - особливостей побудови засобів вимірювання та їх метрологічних характеристик; - основних форм перетворення вимірювальних сигналів; - похибок засобів вимірювання, їх причин та методів зменшення похибок; - методів обчислення похибок; - теорії вимірювань; - метрологічної атестації засобів вимірювання; - метрологічного забезпечення виробництва. уміння: забезпечувати метрологічне супроводження технологічних процесів виробництва приладів та їх елементів; застосовувати методики проведення вимірювань та досліджень параметрів виробів; проводити дослідження і вимірювання параметрів виробів; володіти методологією вибору засобів вимірювань і обробки результатів. досвід: слід пов’язувати зазначені знання і уміння в рамках системного підходу до комплексного забезпечення високого науково-технічного рівня розробки приладів.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Процесс научных открытий - это, в сущности, непрерывное бегство от чудес. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190070
Останні статті