УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024

Додатковий курс фізики

 

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Додатковий курс фізики

 

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _4_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1.Навчальні дисципліни професійної та практичнгої  підготовки)

овсітня програма: __Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __3_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____54_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _3_

самостійної роботи студента – _3,7__

Самостійна робота___66__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_3

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- використовувати основне рівняння гідростатики при вирішенні питань, пов’язаних з експлуатацією рідинних засобів вимірювання тиску;

- використовувати закон Паскаля при експлуатації вантажнопоршневих манометрів;

- використовувати закон Архімеда при покращенні засобів вимірювання кількості рідини в ємності;

- використовувати закон сполучених ємностей при експлуатації рідинних манометрів з видимим рівнем;

- використовувати окремі положення гідродинаміки (рівняння Бернуллі, характеристичне число Рейнольдса) при визначенні параметрів потоку рідини;

- приймати участь в розробці засобів вимірювання витрат рідини з використанням звужуючих пристроїв, твердих нерухомих тіл;

- визначати та аналізувати механічні напруження та деформації малогабаритних пружних конструкцій при різних видах навантажень;

- визначати та аналізувати параметри стійкості стрижнів у межах пружності при стисненні;

- визначати та аналізувати параметри коливань малогабаритних пружних конструкцій.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

-         основного рівняння гідростатики;

-         законів Паскаля і Архімеда;

-         законів сполучених ємностей;

-         режимів течії рідини;

-         метрологічних аспектів процесу звуження потоку рідини;

-         характеристичного числа Рейнольдса;

-         метрологічних аспектів процесу взаємодії потоку рідини і твердого тіла;

-         рівняння Бернуллі;

-         закона Гука;

-         основ визначення напружень та деформацій в стрижнях при розтягуванні та стисненні;

-         основ визначення напружень та деформацій в стрижнях при зсуванні / та крученні;

-         основ визначення напружень та деформацій в балках при згині;

-         основ визначення стійкості стрижнів в межах пружності при стиснені;

-         основ визначення параметрів пружних коливань.

Вміння:

-         практично використовувати основне рівняння гідростатики;

-         практично використовувати закони Паскаля та Архімеда;

-         практично використовувати закони сполучених ємностей;

-         аналізувати потік рідини з точки зору режимів течії;

-         практично використовувати основні положення рівняння Бернуллі;

-         використовувати закон Гука для визначення напружень та деформацій стрижневих пружних конструкцій при розтягуванні та стиснені;

-         визначити нормальні та дотичні механічні напруження при розтягуванні, стисненні, зсуву, крученні та згинанні пружних стрижнів та балок;

-         визначати деформації пружних стрижнів при розтягуванні, стиснені, зсуву, крученні та згинанні;

-         використовувати теорему Кастільяно;

-         визначити параметри стрижнів з метою забезпечення необхідної стійкості при їх стисненні;

-         визначати залежність між конструктивними параметрами пружних конструкцій та параметрами їх пружних коливань.

Досвід:

-         використання основного рівняння гідростатики при вирішенні задач гідростатики;

-         використання закону Паскаля при аналізі принципових схем і конструкцій приладів з не ущільненим поршнем;

-         використання закону Архімеда при аналізі принципових схем поплавкових рівнемірів;

-         використання законів сполучених ємностей при визначенні основних параметрів рідинних засобів вимірювання тиску;

-         аналітичного визначення параметрів потоку рідини;

-         використання характеристичного числа Рейнольдса;

-         використання рівняння Бернуллі при аналізі енергетичного стану потоку рідини;

-         практичного використання закону Гука;

-         аналітичного визначення напружень і деформацій стрижнів при їх розтягуванні, стиснені, зсуву та крученню;

-         аналітичного визначення напружень і деформацій в балках при дії сил та згинаючих моментів;

-         побудови епюр сил, згинаючих та крутних моментів, розподільного навантаження;

-         визначення геометричних характеристик плоских поперечних перетинів стрижнів та балок;

-         практичного використання теореми Костільяно;

-         аналітичного визначення параметрів пружних коливань.

Рекомендована література

  1. Константінов Ю.М., Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу. Підручник. – К.: Вища школа, 21002. – 277с.
  2. Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Е.С. Уманський; За ред. Г.С. Писаренко. 2-е вид. – К.: Вища школа, 2004. – 655с.
  3. Преображенский В.П. Технологические измерения и приборы: Учебник для вузов по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов». – 3е изд. – М. “Энергия”, 1978. – 704с.
  4. Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика: Учебник для вузов. – Киев Висшая школа, 1979. – 336с.
  5. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. М.: Физматиздат, 1960. – 380с.
  6. ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. – Чинний від 26.07.1994.- К.: Держстандарт України, 1994. – 61с.
  7. ДСТУ 3651.1-97 – Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.
  8. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник 4е изд. – Л.: Машиносроение, 1989. – 700 с.
  9. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. Учебное Пособие для вузов. М.: “Наука”, 1977. – 335 с.
  10. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. – М.: «Наука», 1967. – 444с.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Невежество - лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу. (Джордано Бруно)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190070
Останні статті