УкраїнськаРусскийEnglish
Четвер, 30 листопада 2023

Комп"ютерні мережі

 

Виклкдач: _____к.т.н., доцент_Згуровська Людмила Петрівна

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Комп’ютерні мережі

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва)__151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитівECTS – _1,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  ІІ.2. Дисципліни вільного вибору студентів)

освітня програма:__Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання

Семестр __8_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___бакалавр__

 

Загальна кількість  ____27_год.

Лекції __9_ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _1,5_

самостійної роботи студента – _1__

Самостійна робота___18__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання __10__год.

Вид та форма семестрового контролю:_8

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- вибору сучасної мережевої технології для створення ефективно працюючої мережі;

- підбору компонентів для розгортання мережі ;

- вибору критеріїв оцінювання надійності та ефективності спроектованої мережі .

 

Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних принципів побудови мереж; особливостей мережевих технологій, методів оптимального підбору комплектуючого обладнання мережі, методики розрахунку мереж ; правил оформлення супровідної документації  для створеної мережі.

уміння: отримання необхідної науково-технічної інформації на етапі підготовки до створення мережі відповідної предметної області, вивчення та критичного осмислення вже існуючих мереж для розв’язку подібних задач , формулювати  нові ідеї по створенню мереж; обґрунтовувати вибір комплектуючого обладнання мережі я з урахуванням конкретних умов експлуатації.

досвід: методів  аналізу та способів збору інформації  предметної області, які необхідні    для постановки задачі по створенню мережі, методи розрахунку характеристик мережі з урахуванням характеристик комплектуючого обладнання; проведення експериментальних досліджень основних характеристик створеної мережі, оформлення супровідної документації  для створеної мережі

Рекомендована література

Базова

 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі . – Львів : видавництво БаК, 2003. – 584с.(УДК 681.324).
 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети . Принципы, технологии, протоколы, – СПб. : Питер, 2003. – 864 с. (УДК 681.324(075).
 3. . Microsoft Windows 2000 Server. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./Тодд Браун – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 672 с.: ил.Microsoft Office 2000.
 4. Хелд Г. Технологии передачи данных. Изд. 7.
 5. Внутренний мир Windows NT Server 4 для системных администраторов: Пер. с англ./Дрю Хейвуд и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 752с
 6. Компьютерные сети и сетевые технологии: Пер. с англ./Марк Спортак, Френк Паппас и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2002. – 726 с.
 7. Dreamweaver 4. Искусство создания web-сайтов.: Пер. с англ./Анна-Мария Йеркс, Джон Пикетт и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.
 8. Современные компьютерные сети.: 2-е изд./В. Столлингс – СПб.: Питер, 2003. – 784 с.
 9. Компьютеры, сети, Интернет. Энциклопедия.: 2-е изд./Новиков Ю. Н., Новиков Д. Ю., Черепанов А. С., Чуркин В. И. – СПб.: Питер, 2003. – 832 с.

10.  Вычислительные системы, сети и телекомуникации: Учебник для ВУЗов, 1-е изд./В. Л. Бройдо – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.

Допоміжна

 

 1. Каррид.Ч., Гиллетт К. Операційна система Net Ware для мереж ЕОМ: Пер. с анг.- М.: Світ, 1993.
 2. Нессер Д. Дж  Оптимізація і пошук несправностей у мережах:  Пер. с анг.- К. :  “Діалектика “ 1996.
 3. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. К.; М.; СПб.: Издательский дом Вильямс, 1999.
 4. Компьютерные сети. Книга 1: High-Perfomance Networking. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./Марк А. Спортак и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 432 с.: ил.
 5. Компьютерные сети. Книга 2: Networking Essentials. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./Марк А. Спортак и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 432 с.
 6. Избранное от Питера Нортона: Пер. с англ./Питер Нортон и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 560 с.: ил.
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. (Лев Давыдович Ланда)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4677
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 2801581
Останні статті