УкраїнськаРусскийEnglish
Понеділок, 15 липня 2024

Інформативність фізичних процесів

Викладач: _____к.т.н., доцент_Нікітін Олександр Костянтинович____

Інформативність фізичних процесів-1

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інформативність фізичних процесів-1

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _3,5_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання Контрольна робота

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  ____72_год.

Лекції __36_ год.

Практичні (семінарські) _18_ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) _18_ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _4_

самостійної роботи студента – _1,8__

Самостійна робота33__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю: Екзамен

Інформативність фізичних процесів-2. Курсова робота

1. Опис кредитного модуля

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальні показники

Характеристика

кредитного модуля

Галузь знань

_15 Автоматизація та приладобудування _

Назва навчальної дисципліни, до якої належить кредитний модуль Інформативність фізичних процесів-2. Курсова робота

Форма навчання _денна_

Спеціальність  (код і назва) __151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології_

Кількість кредитів  ECTS – _1_

Статус навчальної дисципліни

(ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки)

Спеціалізація (назва ) __Комп’ютерно-інтегровані технології та системи точної механіки_

Змістових модулів – 3

Індивідуальне  завдання КР

Семестр __1_ -й

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

___магістр за освітньо-професійною програмою магістерської підготовки__

Загальна кількість  _____год.

Лекції ___ год.

Практичні (семінарські) __ год.

Лабораторні (комп’ютерний практикум) __ год.

Тижневих годин:  аудиторних – _0_

самостійної роботи студента – _1,66666666666667__

Самостійна робота30__год.

У тому числі на виконання індивідуального завдання _10__год.

Вид та форма семестрового контролю:

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- розробляти інформативні пружні конструкції для засобів вимірювальної техніки;

- аналізувати та спів ставляти по критеріям інформативної ефективності інформативні пружні конструкції;

- оцінювати, з точки зору інформативної ефективності, процеси, як джерела необхідної технологічної інформації;

- використовувати комп’ютерно-інтегровані засоби вимірювальної техніки;

- використовувати методи математичної статистики для обробки результатів експериментальних лабораторних досліджень;

- розробляти методики експериментальних досліджень;

- використовувати отриману інформацію для створення в подальшому сучасних засобів вимірювальної техніки для визначення фізичних величин частини А.3. Механіка [9];

- вирішувати питання, пов’язані з визначенням (вибір чи розробка з подальшим виготовленням) засобів отримання інформації про параметри технологічних процесів.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння матеріалу кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

Знання:

-           методів розробки інформативних елементів та конструкцій;

-           номенклатуру і особливості типів інформативних пружних елементів;

-           основних положень з розробки методики експериментальних досліджень в галузі вимірювання фізичних величин частини А.3. Механіка [9];

-           окремих положень в галузі визначення інформативних параметрів технологічних процесів;

-           окремих положень практичного визначення інформативних параметрів процесів взаємодії газів, рідин, сипких матеріалів та твердих і пружніх тіл;

-           основ побудови вимірювальних перетворювачів з врахуванням особливостей природи формування інформативних відгуків в процесах взаємодії суцільних середовищ і твердих тіл (рухомих, нерухомих та пружних).

Уміння:

-           розробляти пружні інформативні перетворювачі тиску, сили, ваги, витрат;

-           використовувати тензорезистори для перетворення інформативних відгуків пружних конструкцій;

-           розробляти вимірювальні перетворювачі для систем обліку в нафто - газовій галузі та комунального господарства;

-           розробляти нестандартні вимірювальні перетворювачі для проведення випробувань різноманітних виробів.

Досвід:

-           визначення інформативної ефективності основних типів пружних конструкцій;

-           визначення інформативних відгуків при використанні пружних конструкцій (стрижні, кільця, балки, мембрани та інш.), що підлягають впливу статичних та ударних навантажень;

-           розробки інформативних перетворювачів параметрів потоків суцільних середовищ;

-           розроблення інформативних перетворювачів на основі використання інформативних відгуків процесу взаємодії двох складових – потоку суцільного середовища та твердого тіла (нерухоме, рухоме та пружнє).

Рекомендована література

1. Андреева Е.В. Упругие элементы приборов. – М.: Машиностроение, 1981. – 390с.

2. Гонек Н.Ф. Манометры. – Л.: Машиностроение, 1979. – 173с.

3. ДСТУ 3651.1 – 97. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. – Чинний від 01.01.1999. – К.: Держстандарт України, 1999.- 10с.

4. Експериментальна механіка [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформативність фізичних процесів» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».Уклад. О.К Нікітін, В.М. Зайцев. – Електронні текстові дані (1файл: 2,59 Мбайт). – Київ: 2016. – 138с. Доступ: http://eba.kpi.ua/haneba/123456789/18405.

5. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. 4-е изд. – Л.: Машиностроение, 1989. – 701с.

6. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических велечин: Измерительные преобразователи: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 320с.

7. Поліщук Е.С. та др. Засоби та методи вимірювань не електричних величин: Підручник ред. проф. Є.С. Поліщука – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2008. - 618с.

8. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов. – 3-е изд. – М.: «Энергия», 1978. – 704с.

9. Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под ред. Осадчего Е.П. – М.: Машиностроение, 1979. – 480с.

10. Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика: Учебник для вузов. – Киев: Высшая школа, 1979, - 336с.

11. Спектор С.А. Электрические измерения физических величин: Методы измерений: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 320с.

12. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Т.1. – М.: Издательство «Наука», 1965. – 480с.

13. Шашин В.М. Гидромеханика. Учебник для студентов вузов. – М.: “Высшая школа”, 1990. – 348с.

Анотація

дисципліни Інформативність фізичних процесів Дисципліна “Інформативність фізичних процесів ” входить у варіативну частину програми до групи дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу (ВНЗ) навчальних планів освітньо – кваліфікаційного рівня “спеціаліст ”.

Роль і значення даної дисципліни полягає у підготовці фахівців науково – дослідницького спрямування в рамках спеціальностей “Інформаційні технології в приладобудуванні ”. Вивчення дисципліни повинно сформувати у студентів достатньо чітке уявлення про інформативність фізичних процесів, пов’язаних із визначенням механічних та теплотехнічних фізичних величин (параметрів).

Дисципліна “Інформативність фізичних процесів ” розглядає питання, які базуються на основних положеннях слідуючих забезпечуючих дисциплін:

• Вища математика.

• Загальна фізика.

• Фізичні основи вимірювальних перетворень.

• Теоретична механіка.

• Прикладна механіка.

• Метрологія.

• Основи охорони праці.

• та інших.

Основні цілі практичних занять:

• Набуття елементів компетентності в галузі системного аналізу інформативної ефективності процесів в гідродинаміці та гідростатиці.

• Набуття елементів компетентності в галузі системного аналізу інформативності ефективності процесів взаємодії потоків рідини (газу) з пружними конструкціями, рухомими трубопроводами, тілами що мають можливість рухатись, нерухомими твердими тілами та інш.

• Набуття елементів компетентності в галузі системного аналізу інформативної ефективності пружних конструкцій з металу.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. (Нильс Бор)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4783
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3174186
Останні статті