УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 16 квітня 2024
Лабораторія Засобів вимірювання в системах енергозбереження

Науково-навчальний лабораторний комплекс вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Враховуючи надзвичайну важливість забезпечен­ня якісної підготовки фахівців за спеціальностями «Ав­томатизація та комп'ютерно-інтегровані технології» і «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» із професійною направленістю на вирішення насущ­них проблем нафтогазового комплексу у галузі проек­тування, конструювання, дослідження та експлуатації засобів вимірювання витрати природного газу у Націо­нальному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» за безпо­середньої участі та сприяння Національної акціонер­ної компанії «Нафтогаз України» створено спеціалізо­вану науково-навчальну лабораторію, яку оснащено комп'ютерною технікою, сучасними зразками засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати природного газу, передачі та оброблення отриманої інформації.

До комплектування лабораторної бази долучили­ся провідні виробники приладів та систем обліку, на базі яких розроблено цикли лабораторних та прак­тичних занять із можливостями проведення дослі­джень систем вимірювання об'єму та об'ємної витра­ти природного газу. Серед них необхідно відзначити НВП «Гремпіс» (м. Вінниця), СПД «Бартош А.П.» (м. Вінниця), ТОВ «НВП «Вимірювальні технології» (м. Київ), ТОВ «КУРС» (м. Дніпропетровськ), ДП «УКРГАЗТЕХ» (м. Київ), ТОВ «ЕІТЕЕ» (м. Харків), ТОВ СП «Радмір- тех» (м. Харків), ТОВ «СЛОТ» (м. Івано-Франківськ), ПАТ «Ямпільський приладобудівний завод», компанію «Самгаз», Державне підприємство «Завод Арсенал», ТОВ «Науково-виробнича фірма «ТЕМП».

Науково-навчальний лабораторний комплекс ба­зується на застосуванні сучасних давачів тиску газу, температури, обчислювачів та коректорів об'єму газу «Універсал-01», «Універсал-02», «В-25», «Слот», «Тандем», «Гамма Флоу», «Флоутек», ультразвуково­го лічильника «Курс-01», роторного вимірювального комплексу «КВР-1» (із коректором газу «ВЕГА»), ротор­них лічильників «GMS G10» та «G2,5 РЛ», мембранних лічильників «Октава» та «Самгаз» (рис. 1-3).

Рис. 1. Стенд для дослідження роботи комплексу вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Рис. 2. Стенд для дослідження роботи комплексу вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу на базі ультразвукого лічильника

Рис. 3. Стенд для дослідження роботи побутових лічильників природного газу

Відтворення натурних умов застосування приладів здійснюється шляхом фізичного створення реальних витрат газу, тиску та температури вимірюваного се­редовища у технологічній магістралі. Для цього роз­роблено установку фізичного моделювання надлиш­кового тиску із різними значеннями, які задаються під час проведення досліджень. Температурний діа­пазон газу у трубопроводі відтворюється термоста­том, а витрата вимірюваного середовища - шляхом комп'ютерного моделювання плину газу із різною швидкістю (розробленого фахівцями ТОВ «ДП УКР­ГАЗТЕХ») або використанням турбінного збуджува­ча. Управління потужністю збуджувача здійснюється шляхом керування швидкістю обертання його ротора за допомогою електричного регулятора напруги і, від­повідно, створення витрати у широкому динамічному діапазоні. Для перевірки роботоздатності обчислю­вачів об'єму газу «Універсал-1» та «Універсал-2» «НВП «Гремпіс» розроблено імітатори, які застосовують для діагностики пристроїв безпосередньо як в умовах їх експлуатації, так і для стендових досліджень.

З метою навчання фахівців застосуванню багато­рівневих систем доступу до вузлів обліку і принципів складання щодобового балансу газу на обладнаних комп'ютерами робочих місцях установлено відповід­не програмне забезпечення (рис. 4).

Рис. 4. Дослідження роботи комплексів вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу

Метою є набуття прак­тичних навичок вимірювання об'єму та об'ємної ви­трати природного газу із використанням засобів вимірювальної техніки, а також підготовка високо­кваліфікованих фахівців, які займаються обслуговуван­ням вузлів обліку та використовують результати вимі­рювань витрати газу під час комерційних розрахунків.

Основними завданнями є: набуття знань щодо функціональних мож­ливостей та особливостей організації обліку природ­ного газу на базі сучасних вимірювальних приладів та систем; з'ясування особливостей установлення (монтажу) засобів вимірювання; розв'язання питань вибору лічильника для вимірювання будь-якого виду газу; розроблення порядку направлення засобів вимі­рювальної техніки на експертизу; створення методики виконання вимірювань об'єму природного газу; здо­буття навичок калібрування датчиків тиску і перепаду тиску; застосування багатопараметричних вимірю­вальних перетворювачів витрати, коректорів, обчис­лювачів та лічильників і їх перепрограмування.

Особливу увагу приділяють практичній підготовці у площині набуття навичок роботи із засобами вимі­рювальної техніки, з яких формуються (комплектують­ся) вузли обліку (калібрування перетворювачів витра­ти, температури, тисків та коректорів і обчислювачів), перепрограмуванню обчислювачів та коректорів.

Підготовка фахівців передбачає розгалужену комплексну систему навчання - органічне поєднання навчального процесу (з ухилом на практичну підготовку) і плідної співпраці з організаціями та підпри­ємствами, які розробляють нові та вдосконалюють на­явні методи і засоби вимірювання витрати та кількості природного газу.

Науково-навчально-лабораторний комплекс направлений на розв'язання основних задач під час підготовки і перепідготовки фахівців у га­лузі вимірювання об'єму та об'ємної витрати природ­ного газу: здобуття знань із функціональних можли­востей та особливостей організації обліку природного газу на базі сучасних вітчизняних вимірювальних при­ладів та систем; вивчення особливостей установлення (монтажу) засобів вимірювання; опанування загаль­ними питаннями вибору лічильника для вимірювання будь-якого виду газу; окреслення порядку направлен­ня засобів вимірювальної техніки на експертизу; опа­нування методиками виконання вимірювань об'єму природного газу; набуття навичок калібрування дат­чиків тиску і перепаду тиску, багатопараметричних вимірювальних перетворювачів витрати, коректорів, обчислювачів та ультразвукових лічильників та їх пе­репрограмування.

 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Кто никогда не совершал ошибок, тот никогда не пробовал что-то новое. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4745
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3018100
Останні статті