УкраїнськаРусскийEnglish
Вівторок, 23 липня 2024
Бакалавр 151.Автоматизац.та комп-інтегров.технолог

План освітнього процесу / Plan of Educational process

 

 

 

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Бакалавр

151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Subjects

Bachelor

151. Automation and Computer-integrated Technologies

Кількість кредитів ЕСТS / ECTS Credits

Загальний обсяг, год / Total Number of hours

 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

І. GENERAL TRAINING

 

 

 

 

 

І.1. Навчальні дисципліни  природничо-наукової підготовки

І.1. Natural-scientific training

 

 

 

 

1/I

Вища математика
Вища математика -1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра
Вища математика -2. Диференційне числення
Вища математика -3     Математичний аналіз.

Higher Mathematics
Higher Mathematics I. Analytic Geometry and Linear Algebra
Higher Mathematics II. Differential Calculation
Higher Mathematics III. Mathematical Analysis

18

540

2/I

Фізика
Фізика -1. Механіка та молекулярна фізика
Фізика -2. Електростатика, електромагнетизм

Фізика
Physics I. Mechanics. Molecular Physics
Physics II. Electrostatics. Electromagnetism

10

300

3/I

Спеціальні розділи математики

Special Topics in Mathematics

8

240

4/I

Программування
Програмування -1. Основи алгоритмізації та структурне програмування
Програмування -2. Об'єктно-орієнтоване програмування

Programmaing
Programmaing І. Fundamentals of Algorithmization and Structured Programming
Programmaing ІІ. Object-Oriented Programming

10

300

5/I

Комп'ютерна графіка

Computer Graphics

4

120

 

Разом за цикл

total number of  part I.1

50

1500

 

І.2.Навчальні дисципліни базової   підготовки

І.2. Basic training (major courses)

 

 

1/II

Менеджмент

Management

1

30

2/II

Основи охорони праці

Fundamentals of Labor Safety

1,5

45

3/II

Комп'ютерна електроніка

Computer Electronics

8

240

4/II

Електротехніка

Electrical Engineering

4

120

5/II

Теорія автоматичного управління

Automatic Control Theory

10

300

6/II

Технологія розробки програмного забезпечення
Технологія розробки програмного забезпечення-1
Технологія розробки програмного забезпечення-2

Technology of Software
Technology of Software I.
Technology of Software II.

12

360

7/II

Метрологія

Metrology

3

90

8/II

Комп'ютерне моделювання процесів та систем
Комп'ютерне моделювання процесів та систем-1
Комп'ютерне моделювання процесів та систем-2

Computer Modelling of Processes and Systems
Computer Modelling of Processes and Systems I
Computer Modelling of Processes and Systems II

8

240

 

Разом за цикл

total number of  part І.2

53

1590

 

І.3.Навчальні дисципліни  базової  підготовки (за вибором студентів)

І.3. Basic training  (optional courses)

 

 

1/III

Екологічна безпека інженерної діяльності

Ecological security of Engineering

2

60

2/III

Переддипломна практика

Pre-diploma Practice

7,5

225

3/III

Дипломне проектування

Diploma Project

6

180

 

Разом за цикл

total number of  part І.3

15,5

465

 

І.4. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки (за вибором студентів)

І.4. Humanities training (optional courses)

 

 

1/IV

Історія України

History of Ukraine

2

60

2/IV

Засади усного професійного мовлення (риторика)

Principles Of Oral Professional Speech (Rhetorics)

2

60

3/IV

Основи філософії

Fundamentals of Philosophy

2

60

4/IV

Психологія

Psychology

2

60

5/IV

Трудове право України

Labour Law of Ukraine

2

60

6/IV

Культура України

Culture of Ukraine

2

60

7/IV

Політологія

Politology

2

60

8/IV

Іноземна мова
Іноземна мова 1. Вступ до загальнотехнічної іноземної мови
Іноземна мова 2. Іноземна мова загальнотехнічного спрямування

Foreign Language
Foreign language -1. Introduction to English for General Engineering
Foreign Language-2. English for General Engineering

6

180

9/IV

Іноземна мова професійного спрямування
Іноземна мова професійного спрямування -1. Іноземна мова професійного спрямування
Іноземна мова професійного спілкування -2. Ділове мовлення

Foreign Language for Professional Purposes
Foreign Language for Professional Purposes-1. English for for Professional Purposes
Foreign Language for Professional Purposes -2. Business English

4

120

 

Разом за цикл

total number of  part І.4

24

720

 

ВСЬОГО  ЗА  ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

TOTAL IN GENERAL TRAINING

142,5

4275

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ІІ. VOCATIONAL TRAINING

 

 

 

ІІ.1..Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ІІ.1. Vocational and practical training (major courses)

 

 

1/c

Технологія виробництва приладів

Instrument Design and Engineering Techniques

5

150

2/c

Матеріалознавство

Materials Science

3,5

105

3/c

Додатковий курс фізики

Supplementary Course of Physics

4

120

4/c

Теоретична механіка

Theoretical Mechanics

3,5

105

5/c

Основи конструювання
Основи конструювання -1
Основи конструювання -2. Курсовий проект

Fundamentals of Construction
Fundamentals of Construction І
Fundamentals of Construction ІІ.Course Project

7

210

6/c

Перетворювачі фізичних величин
Перетворювачі фізичних величин - 1. Перетворювачі механічних величин в електричні
Перетворювачі фізичних величин - 2. Перетворювачі електричних величин в механічні

Physical Values Trasformers..
Physical Values Trasformers-1. Trasformers of Mechanical Values into Electrical Ones
Transforming Devices -2. Trasformers of Mechanical Values into Electrical Ones

7

210

7/c

Теорія та проектування вимірювальних приладів

Теорія та проектування засобів вимірювання -1. Основи теорії вимірювальних приладів

Теорія та проектування вимірювальних приладів -2. Основи проектування засобів вимірювання

Теорія та проектування вимірювальних приладів -3. Курсова робота

Theory and Design of Computer-Integrated Precision Mechanics Systems

10

300

8/c

Засиби вимірювальної техніки-2. Засоби вимірювання параметрів потоків

 

13

390

9/c

Бази даних

Databases

3

90

10/c

Трьохмірне конструювання

Three-dimensional design

4

120

11/c

Мережеві технології

Network Technologies

3,5

105

12/c

Основи конструювання точної механіки
Конструювання приладів

Fundamentals of Design of Precision Mechanics
Design and Engineering of Instruments

4

120

13/c

Засоби інтелектуального контролю та діагностики
Засоби інтелектуального контролю та діагностики -1. Інформаційні моделі інтелектуальних засобів контролю та діагностики
Засоби інтелектуального контролю та діагностики -2. Цифрові системи контролю та діагностики обладнання

6 180

 

Разом за цикл

total numberof part ІІ.1

66,5

1995

 

ІІ.2 Навчальні дисципліни професійної  та практичної  підготовки (за вибором студентів))

ІІ.2. Vocational and practical training (optional courses)

 

 

1/св

Системи CAE/CAD

CAE\CAD Systems

7

210

2/св

Мікропроцесорна техніка

Microprocessor Technology

6,5

195

3/св

Спеціальні прилади і системи точної механіки

Special Devices

3,5

105

4/св

Інженерна графіка

Engineering Graphics

4

120

5/св Трьохмірне конструювання на ЕОМ Three-dimensional Computer-aided Design
6/св Випробування виробів
7/св Випробування вимірювальних приладів
8/св Основи проектування систем енергозбереження

 

Разом за цикл

total number of part ІІ.2

31

13845

 

ВСЬОГО ЗА  ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

TOTAL IN VOCATIONAL TRAINING

97,5

15840

 

Загальна кількість

TOTAL

240

20115

1.

Фізичне виховання

 

12

360

2.

Військова підготовка

 

22,5

675

Фільтрувати за назвою     Показати # 
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 
Годинник
ПОСИЛАННЯ
Цитата
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще. (Альберт Эйнштейн)

Пошук
Статистика
Користувачі : 4789
Зміст : 252
Переглянути хіти змісту : 3190088
Останні статті